Znižano plačilo vrtca in oprostitev plačila za leto 2010

Nazaj

OBVESTILO STARŠEM

Starši otrok, ki imajo otroke vključene v vrtec, morajo vložiti vlogo za znižano plačilo za program vrtca za leto 2010 na obrazcu VRT-I ter obrazec za oprostitev plačila za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki ga lahko kupijo v knjigarnah, dostopni so v obeh enotah vrtca, na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport ter na spletni strani www.radece.si.

Po pravilniku je potrebno vlogo oddati do 15. 11. 2009.

Vlogo z morebitnimi prilogami oddate v vrtcu, na vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče ali svetovalki za družbene dejavnosti – Meliti Simončič; lahko jo tudi pošljete po pošti na občino stalnega prebivališča.

Na vlogi za znižano plačilo vrtca morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki, tudi:
– podatki o vlagatelju in partnerju;
– podatki o otrocih vpisanih v vrtec ter vrtec, v katerega bo/je otrok vključen;
– podatki o družinskih članih: priimek in ime, sorodstveno razmerje do vlagatelja, EMŠO, davčna številka ter status (zaposlen, nezaposlen, šoloobvezen, predšolski);
– podatki o zaposlitvi staršev – navedite datum, od kdaj ste zaposleni; navedite morebitne posebne socialne okoliščine (brezposelnost,…),…
– na koncu sledi datum in podpis vlagatelja.

PRED IZPOLNJEVANJEM VLOGE OBVEZNO PREBERITE NAVODILA!
S podpisom vloge se vlagatelj zaveže, da so podatki na vlogi resnični, točni in popolni in zanje prevzema materialno in kazensko odgovornost!

Vlogo za znižano plačilo vrtca dobite s klikom na povezavo.

Vlogo za oprostitev plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka dobite s klikom na povezavo.

Občina Radeče

Preskoči na osrednjo vsebino