Vabilo za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (NPB 1 z dne 25. 01.2010) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (NPB z dne 23.04.2008) sklicujem 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v četrtek 1. septembra 2011, ob 18.30 uri
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 30.5.2011 in 3. dopisne seje z dne 22.6.2011

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del stanovanjskega območja Dobrava v občini Radeče – hitri postopek
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predstavnik Savaprojekt d.d. Krško

5. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče mag. Marjeta Lipec

6. Izvrševanje proračuna januar- julij 2011
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

7. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi Akta o ustanovitvi JP Komunala Radeče d.o.o.
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

8. Sklepanje o predlogu razpisne komisije za imenovanje direktorja JP Komunala Radeče d.o.o.
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

9. Sklepanje o prodaji nepremičnine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

10. Splošna razprava o uvrstitvi TV Slovenija 3 v programsko shemo CATV Radeče

11. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

12. Razno

Župan Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

VABLJENI:
– svetniki
– Direktorica občinske uprave
– Podžupanja
– Predsednica NO
– predstavnik Savaprojekt d.d. Krško (k 4. točki dn. reda)
– direktor KKS Radeče g. Damijan Sonc (k 10. točki dn. reda)
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Direktorji javnih zavodov in
– v. d. Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

PRILAGAJANJE