Vabilo za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900-6/2011
Datum: 23.5.2011

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 25. 01.2010) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 23.04.2008) sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

V ponedeljek 30. maja 2011, ob 17.00 uri v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 13.4.2011

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Obravnava in sprejem soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2011
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: Center za socialno delo Laško, direktorica ga. Maksimiljana Pihler

5. Obravnava in sprejem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radeče – druga obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

6. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju Občine Radeče – prva obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije g. mag. Matjaž Šušteršič

7. Sklepanje o prodaji poslovnega prostora
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

8. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Rekonstrukcije kuhinje in jedilnice OŠ Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije g. mag. Matjaž Šušteršič

9. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

10. Razno

Župan Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

VABLJENI:
– svetniki
– Direktorica občinske uprave
– Podžupanja
– Predsednica NO
– Center za socialno delo Laško, direktorica ga. Maksimiljana Pihler (k 4. točki dn. reda)
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Direktorji javnih zavodov in
– v. d. Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino