Vabilo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900- /2011
Datum: 06. 04. 2011

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 25. 01. 2010) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 23 04. 2008) sklicujem 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v sredo, dne 13. aprila 2011, ob 18.00 uri
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče.

D N E V N I R E D :

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje, z dne 18. 02. 2011 in 2. dopisne seje, z dne 22. 03. 2011

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Obravnava Poročila o delu Policijske postaje Laško za leto 2010
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: predstavnik PP Laško
5. Predstavitev dela za preteklo leto in program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče za leti 2011-2012
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: predsednik SPVCP Občine Radeče, g. Rado Ribič

6. Obravnava in sprejem:
a) Zaključnega računa Proračuna Občine Radeče za leto 2010
b) Premoženjske bilance za leto 2010
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han in finančnica, ga. Marta Ašič

7. Obravnava in sprejem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radeče – prva obravnava
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: v.d. direktor JP Komunala Radeče, g. Boris Knavs

8. Obravnava in sprejem soglasja k povišanju cen najemnin za grobove – JP Komunala Radeče
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo, g. Slavko Kočevar
9. Sklepanje o nakupu nepremičnine
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo, g. Slavko Kočevar

10. Sklepanje o neodplačnem prenosu zemljišč na Občino Radeče
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo, g. Slavko Kočevar

11. Sprejem neuradnega prečiščenega besedila Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Radeče
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti, ga. Melita Simončič

12. Obravnava Poročila o volilni kampanji in delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Radeče
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: finančnica, ga. Marta Ašič

13. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

14. Razno
– Informacija o DPN za cesto G2-108 Hrastnik – Zidani most in deviacijo ceste
G1-5 Rimske Toplice – Zidani most – Radeče

– Pojasnila bo podal: župan g. Matjaž Han

Župan Občine Radeče
Matjaž Han

VABLJENI:
– Svetniki
– Direktorica občinske uprave
– Podžupanja
– Predsednica Nadzornega odbora občine
– Policijska postaja Laško, Zdraviliška 5/b, 3270 Laško (k 4. točki d.n.)
– Predsednik SPVCP občine Radeče, g. Rado Ribič, Obrežje 21, Radeče (k 5. točki d.n.)
– Uvodničarji – zaposleni na občini
– Direktorji javnih zavodov in
– v.d. direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki Svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino