Vabilo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo 21. marca 2019 ob 16.00

Nazaj

Vabilo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo v četrtek 21. marca 2019, ob 16.00 v sejni sobi občinske uprave.

Vabilo je priloženo spodaj.

 

 

Številka: 900-2/2019

Datum:   14. 3. 2019

 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08, 49/15 ) sklicujem 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo 

v  četrtek, 21. marca 2019, ob 16.00

v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

 

D N E V N I   R E D

 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 1. 3. 2019

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov 3. redne seje z dne 1. 3. 2019

4. Obravnava in sprejem predloga sprememb občinske meje med Občino Radeče in sosednjimi občinami

         –  gradivo priloženo

         –  uvodna pojasnila: g. Igor Martinšek, TerraGIS d.o.o., Ljubljana

5. Obravnava in sprejem predloga Proračuna Občine Radeče za leto 2019

         –  gradivo priloženo

         –  uvodna pojasnila: župan g. Tomaž Režun

6. Soglasje k zadolževanju:

a) JP Komunala Radeče d.o.o.

b) JZ KTRC Radeče

        –  gradivo priloženo

        –  uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

7. Razprava in sklepanje o Letnem programu športa v Občini Radeče za leto 2019

         –  gradivo priloženo

         –  uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič

8. Obravnava in sprejem Sklepa o načinu uporabe društvenih prostorov na Gledališki poti 2, Radeče

         –  gradivo priloženo

         –  uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič

9. Obravnava in sprejem Sklepa o znižanju najemnine za društvene prostore na Gledališki poti    2, Radeče

          –  gradivo priloženo

          –  uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič

10. Obravnava in sprejem:

a) Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Mar   nam je za skupnost

b) Sklepa o spremembi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Mar nam je za skupnost

         –  gradivo priloženo
         – uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

11. Seznanitev s problematiko podjetja CEROZ d.o.o.

           – uvodna pojasnila: župan g. Tomaž Režun

12. Obravnava in sklepanje o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve  in imenovanja:

a) Potrditev odstopa in razrešitev predstavnika v skupščini CEROZ d.o.o.

b) Imenovanje novega predstavnika v skupščino CEROZ d.o.o.

             – gradivo priloženo

             – uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez Prešiček  

13.  Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

14.  Razno

 

                                                                                              Župan Občine Radeče

                                                                                              Tomaž Režun L.R.

 

VABLJENI:

 • Svetniki
 • Podžupan
 • Direktorica občinske uprave
 • Predsednica NO
 • Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
 • Uvodničarji:/zaposleni na občini/
 • Direktor podjetja TerraGIS d.o.o., Ljubljana, Igor Martinšek (k 4. tč. dn. reda)
 • Direktorji javnih zavodov
 • V. d. direktorica JZ KTRC Radeče
 • V. d. direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
 • Predsedniki svetov KS
 • Akreditirani novinarji
Preskoči na osrednjo vsebino