Vabilo za 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900-9/2010
Datum: 13. 12. 2010

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 25. 01. 2010) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 23. 04. 2008) sklicujem 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v torek, dne 21. decembra 2010, ob 16. uri
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče.

D N E V N I R E D :

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 12. 11. 2010 in 1. dopisne seje, z dne 08. 12. 2010

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

5. Obravnava predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za:
a) Imenovanje občinske volilne komisije
b) Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
c) Imenovanje člana v Skupščino podjetja Ceroz, d.o.o.
d) Seznanitev z odstopno izjavo in razrešitev članice v Svet JZ Glasbena šola Laško-Radeče
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ga. Rafaela Pintarič

6. Obravnava in sprejem:
a) Sklepa o določitvi točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
b) Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
c) Sklepa o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

7. Izvrševanje Proračuna januar-november 2010
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

8. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju Občine Radeče v obdobju januar-marec 2011
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

9. Izdaja soglasja k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni dom Radeče
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

10. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica – skrajšani postopek
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: direktorica občinske uprave ga. Brigita Stopar

11. Potrjevanje DIIP in IP za projekt Vrtec Čira Čara v Radečah
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

12. Obravnava in sprejem:
a) Sklepa o pooblastilu župana za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) in investicijskih programov (IP)
b) Sklepa o pooblastilu župana za potrditev pred investicijskih zasnov (PIZ)
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

13. Razno

Župan Občine Radeče
Matjaž Han

VABLJENI:
– Svetniki
– Direktorica občinske uprave
– Podžupanja
– Uvodničarji: /zaposleni na občini/
– Direktorji javnih zavodov in
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino