Vabilo za 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 13.06.2014

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v_četrtek, 19. junija 2014, ob 17.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 10.04.2014 in 11. dopisne seje z dne 28.05.2014

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov 23. redne seje z dne 10.04.2014 in 11. dopisne seje z dne 28.05.2014

4. Družba za kabelski komunikacijski sistem – KKS Radeče d.o.o.:

a) Obravnava in sprejem soglasja k povišanju cen storitev kabelskega sistema v Občini Radeče
b) Seznanitev z možnostjo koriščenja dodatnih storitev internet, IP telefonija in digitalna programska
shema
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: Direktor KKS Radeče g. Damijan Sonc

5. Izvrševanje proračuna januar-maj 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

6. Obravnava in sprejem sprememb NRP za leto 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

7. Obravnava in sprejem Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

8. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče mag. Marjeta Lipec

9. Razprava in sklepanje o podelitvi Priznanj Občine Radeče za leto 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
g. Janez Prešiček

10. Obravnava in sklepanje o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za imenovanje novega predstavnika v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
– gradivo bo priloženo naknadno
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
g. Janez Prešiček

11. Sklepanje o prodaji stanovanj:
a) na naslovu Kolenov graben 2, Radeče
b) na naslovu Kolenov graben 7, Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

12. Seznanitev s prodajo stavbnega dela zemljišča
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

13. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

14. Razno

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Direktor KKS Radeče g. Damijan Sonc (k 4. in 5. tč. dn. reda)
– Direktorji javnih zavodov
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino