Vabilo za 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 2.4.2014

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v_četrtek, 10. aprila 2014, ob 17.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 19.12.2013 in 10. dopisne seje z dne 23.01.2014

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov 22. redne seje z dne 19.12.2013 in 10. dopisne seje z dne 23.01.2014

4. Obravnava in sprejem soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: Center za socialno delo Laško, direktorica ga. Polonca Teršek

5. Obravnava Poročila o delu Policijske postaje Laško za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: Komandir PP Laško g. Robert Cugmas

6. Obravnava in sprejem:
a) Letnega poročila Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2013
b) Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Radeče za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: Vodja MI-SPO g. Martin Cerjak

7. Obravnava Poročila o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Rado Ribič

8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče – skrajšani postopek
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič

9. Obravnava in sprejem:
a) Zaključnega računa Proračuna Občine Radeče za leto 2013
b) Premoženjske bilance za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič in finančnica ga. Marta Ašič

10. Obravnava in sprejem Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

11. Potrditev cen s predlaganimi elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za:
a) oskrbo s pitno vodo
b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
c) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: direktor JP Komunala Radeče g. Tomaž Režun

12. Sklepanje o nakupu nepremičnine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

13. Obravnava in sprejem:
a) NRP za leto 2014
b) o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijski projekt Trajnostna zacelitev narave
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič in višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

14. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

15. Razno

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Direktorica Centra za socialno delo ga. Polonca Teršek (k 4. tč. dn. reda)
– Komandir PP Laško g. Robert Cugmas (k 5. tč. dn. reda)
– Vodja MI-SPO g. Martin Cerjak (k 6. tč. dn. reda)
– Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Rado Ribič (k 7. tč. dn. reda)
– Direktorji javnih zavodov
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino