Vabilo za 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 11.12.2013

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v_četrtek, 19. decembra 2013, ob 16.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 18.06.2013 in 6. izredne seje z dne 22.10.2013

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov 21. redne seje z dne 18.06.2013 in 6. izredne seje z dne 22.10.2013

4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

5. Obravnava in sprejem sprememb NRP za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

6. Izvrševanje Proračuna januar – november 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

7. Obravnava in sprejem:
a) Odloka o spremembah Proračuna Občine Radeče za leto 2014
b) Sklepa o spremembi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič in finančnica ga. Marta Ašič

8. Obravnava in sprejem soglasja k dolgoročni zadolžitvi JP Komunala Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič in direktor JP Komunala Radeče g.Tomaž Režun

9. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče mag. Marjeta Lipec

10. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje Programov športa v Občini Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti gdč. Melita Simončič

11. Razprava in sklepanje o Letnem programu športa v Občini Radeče za leto 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti gdč. Melita Simončič

12. Obravnava in potrditev predloga za priznanje Ivana Pešca v letu 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
g. Janez Prešiček

13. Obravnava in sklepanje o predlogih Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
a) Razrešitev predstavnika v skupščini CEROZ d.o.o.
b) Imenovanje novega predstavnika v skupščino CEROZ d.o.o.
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
g. Janez Prešiček

14. Obravnava in sklepanje o predlogih Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
a) Razrešitev člana v NO Občine Radeče
b) Imenovanje nadomestnega člana v NO Občine Radeče
– gradivo bo priloženo naknadno
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
g. Janez Prešiček

15. Sklepanje o višini najemnine za poslovni prostor
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

16. Obravnava in sprejem:
a) Sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radeče za leto 2014
b) Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v občini Radeče za leto 2014
c) Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v občini Radeče za leto 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

17. Potrditev cen s predlaganimi elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za:
a) oskrbo s pitno vodo
b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
c) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar in direktor JP Komunala Radeče g. Tomaž Režun

18. Sklepanje o nakupu nepremičnine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

19. Sklepanje o prodaji nepremičnine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

20. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi noveliranega investicijskega programa (IP) za investicijski projekt Posavska špajza
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

21. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

22. Razno

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Direktorji javnih zavodov
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino