Vabilo za 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 11. 6. 2013

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v torek 18. junija 2013, ob 17.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 15.4.2013

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja počitniškega naselja Brunška gora – BG14 v občini Radeče – hitri postopek
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predstavnik AR Projekt d.o.o., Sevnica

5.

Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje – prva obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

6. Izvrševanje proračuna januar-maj 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

7. Obravnava in sprejem sprememb NRP za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

8. Razprava in sklepanje o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, enota vrtec Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti gdč. Melita Simončič

9. Razprava in sklepanje o podelitvi Priznanj Občine Radeče za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez Prešiček
1
10.
Sklepanje o menjavi nepremičnine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

11. Seznanitev z znižanjem kupnine pri nakupu nepremičnine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

12. Obravnava in sprejem Sklepa o sprejemu Listine o prijateljstvu in sodelovanju med Občino Velika Plana (Srbija) in Občino Radeče
– gradivo bo priloženo naknadno
– uvodna pojasnila: direktorica občinske uprave ga. Brigita Stopar

13. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče mag. Marjeta Lipec

14. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

15. Razno

16. Seznanitev z ugotovitvami glede pritožbe občana na Svet ZD Radeče in Občino Radeče zoper izvajalko zdravstvenih storitev in direktorico JZ ZD Radeče
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Predstavnik AR Projekt d.o.o., Sevnica (k 4. tč. dn. reda)
– Predstavnik JZ OŠ Marjana Nemca Radeče ga. Sanda Brečko in pomočnica ravnateljice vrtca ga. Anita Slakonja (k 8. tč. dn. reda)
– Direktorji javnih zavodov
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino