Vabilo za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 9. 4. 2013

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v_ponedeljek 15. aprila 2013, ob 16.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 7.3.2013

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Obravnava Poročila o delu Policijske postaje Laško za leto 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: Komandir PP Laško g. Robert Cugmas

5. Obravnava Poročila o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče za leto 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Rado Ribič

6. Sprejem neuradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Marjana Nemca Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič

7. Obravnava in sprejem:
a) Zaključnega računa Proračuna Občine Radeče za leto 2012
b) Premoženjske bilance za leto 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič in finančnica ga. Marta Ašič

8. Obravnava in sprejem sprememb NRP za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

9. Seznanitev s Programom in cenikom izvajanja posameznih gospodarskih javnih služb v občini Radeče za leti 2013 in 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič in direktor JP Komunala Radeče d.o.o. g. Tomaž Režun

10. Sklepanje o nakupu nepremičnine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

11. Obravnava in sprejem:
a) Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijski projekt Posavska špajza
b) Sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za investicijski projekt Posavska špajza
c) Sklepa o potrditvi noveliranega investicijskega programa (IP) za investicijski projekt TRC Savus Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

12. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

13. Razno

Županja Občine Radeče l.r.
Rafaela Pintarič

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Komandir PP Laško g. Robert Cugmas (k 4. tč. dn. reda)
– Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Rado Ribič (k 5. tč. dn. reda)
– Direktorji javnih zavodov
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino