Vabilo za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 1. 3. 2013

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v_četrtek 7. marca 2013, ob 16.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 20.12.2012, 5. izredne seje z dne 17.1.2013, 8. dopisne seje z dne 30.1.2013 in 9. dopisne seje z dne 18.2.2013

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov 18. redne seje, 5. izredne seje, 8. dopisne seje in 9. dopisne seje

4. Obravnava in sprejem soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: Center za socialno delo Laško, v.d. direktorica ga. Polonca Teršek

5. Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič

6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda OŠ Marjana Nemca Radeče – skrajšani postopek
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič

7. Odločanje o podelitvi koncesije iz zobozdravstvenega varstva odraslih
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

8. Obravnava in sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar in svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

9. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi noveliranega investicijskega programa (IP) za projekt Rekonstrukcija večnamenskega objekta KS Jagnjenica
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

10. Obravnava pritožbe občana na Svet ZD Radeče in Občino Radeče zoper izvajalko zdravstvenih storitev in direktorico JZ ZD Radeče
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

11. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

12. Razno

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– V.d. direktorica CSD Laško ga. Polonca Teršek (k 4. tč. dn. reda)
– Gospod Domen Gros, dr. dent. med., (k 7. tč. dn. reda)
– Direktorji javnih zavodov
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

PRILAGAJANJE