Vabilo za 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 12. 12. 2012

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v_četrtek 20. decembra 2012, ob 16.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 29.11.2012 in 17. redne seje z dne 3.12.2012

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Sprejem neuradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

5. Obravnava in sprejem predloga Proračuna Občine Radeče za leti 2013 in 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

6. Obravnava in sprejem Odloka o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2012 – skrajšani postopek
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič in finančnica ga. Marta Ašič

7. Izvrševanje Proračuna januar – november 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

8. Obravnava poročila o delu Nadzornega odbora Občine Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče mag. Marjeta Lipec

9. Razprava in sklepanje o Letnem programu športa v Občini Radeče za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič

10. Obravnava in potrditev predloga za priznanje Ivana Pešca v letu 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez Prešiček

11. Obravnava in sprejem:
a) Sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radeče za leto 2013
b) Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v občini Radeče za leto 2013
c) Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v občini Radeče za leto 2013
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

12. Obravnava in sprejem Skupne liste kandidatov predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

13. Zavzem stališča o podelitvi koncesije v zobozdravstvu
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič in svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

14. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

15. Razno

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Direktorji javnih zavodov in
– V.d. direktorja JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino