Vabilo za 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 26. 11. 2012

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v ponedeljek 3. decembra 2012, ob 17.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda

2. Pregled realizacije sklepov 16. redne seje z dne 29.11.2012

3. Splošna razprava o predlogu Proračuna Občine Radeče za leti 2013 in 2014
– gradivo je bilo posredovano z vabilom za 16. redno sejo, dne 29.11.2012
– uvodna pojasnila: županja ga .Rafaela Pintarič

4. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

5. Razno
a) Seznanitev s spremembo kupca pri prodaji poslovnega prostora v ZD Radeče

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Direktorji javnih zavodov in
– V.d. direktorja JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

PRILAGAJANJE