Vabilo za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900-11/2012
Datum: 16. 11. 2012

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v četrtek 29. novembra 2012, ob 17.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče.

D N E V N I R E D :

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 10. 10. 2012

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov 15. redne seje z dne 10. 10. 2012

4. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radeče – druga obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

5. Razprava in sklepanje o soglasju za uvedbo cene na dejavnosti zbiranja in odvoza biorazgradljivih odpadkov JP Komunala Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: v. d. direktorica JP Komunala Radeče ga. Tanja Korimšek Starina

6. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt Energetska sanacija stavbe JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

7. Predstavitev predloga Proračuna Občine Radeče za leti 2013 in 2014
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

8. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

9. Razno

Svetnike obveščam, da bo naslednja seja Občinskega svet Občine Radeče, na kateri bo opravljena splošna razprava o predlogu Proračuna Občine Radeče za leti 2013 in 2014, v ponedeljek, dne 03. decembra 2012.

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji – zaposleni na občini
– Direktorji javnih zavodov in
v.d. direktorica JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki Svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino