Vabilo za 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 3.10.2012

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v_sredo 10. oktobra 2012, ob 17.30
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 19.6.2012, 6. dopisne seje z dne 1.8.2012 in 7. dopisne seje z dne 27.9.2012

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov 14. redne seje z dne 19.6.2012, 6. dopisne seje z dne 1.8.2012 in 7. dopisne seje z dne 27.9.2012

4. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radeče – prva obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

5. Izdaja soglasja k:
a) Statutu KS Radeče
b) Statutu KS Vrhovo
c) Statutu KS Jagnjenica
d) Statutu KS Svibno
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

6. Sklepanje o prodaji nepremičnine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

7. Sklepanje o neodplačnem prenosu nepremičnine na Občino Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

8. Obravnava in sprejem:
a) Sklepa o spremembi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2012
b) Sklepa o spremembi Sklepa o letnem načrtu razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

9. Sklepanje o menjavi nepremičnine
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

10. Projekt Radeška tržnica:
a) Predstavitev vhodnih podatkov Občine Radeče za izdelavo investicijskega programa za skupen regijski projekt Posavska špajza
b) Sklepanje o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo Radeške tržnice
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

11. Obravnava Poročila o volilni kampanji – nadomestne županske volitve 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

12. Izvedba splošnih volitev v državni svet:
a) Izvedba volitev za elektorja in določitev kandidata za člana državnega sveta
b) Izvedba volitev oz. določitev kandidata za člana državnega sveta
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

13. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

14. Razno

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Direktorji javnih zavodov in
– V.d. direktorja JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino