Vabilo za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 7.6.2012

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v_torek 19. junija 2012, ob 17.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 17.5.2012

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov 13. redne seje z dne 17.5.2012

4. Obravnava in sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Radeče – druga obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predstavnik pripravljavca g. Blaž Malenšek

5. Obravnava in sprejem Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Radeče – druga obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

6. Izvrševanje proračuna januar-maj 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

7. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

8. Obravnava in sprejem sprememb NRP za leto 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

9. Izdaja soglasja k mnenju o imenovanju ravnateljice JZ Knjižnica Laško
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez Prešiček

10. Obravnava in potrditev predloga o imenovanju kandidata za predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svetu zavoda JZ Knjižnica Laško
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez Prešiček

11. Razprava in sklepanje o podelitvi Priznanj Občine Radeče za leto 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez Prešiček

12. Sklepanje o prodaji nepremičnin
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

13. Seznanitev z dopolnitvijo Sklepa št. 4D/2
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije g. mag. Matjaž Šušteršič

14. Obravnava Poročila o volilni kampanji – nadomestne županske volitve 2012
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič

15. Splošna razprava o predvajanju oddaje Utrinki iz Radeč na spletni strani Občine Radeče
– uvodna pojasnila: odgovorna urednica oddaje Utrinki iz Radeč ga. Brigita Stopar

16. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

17. Razno
a) Seznanitev s prodajo poslovnega prostora v ZD Radeče (gradivo priloženo)
b) Znižanje sejnin na podlagi ZUJF

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Predstavnik pripravljavca g. Blaž Malenšek (k 4. tč. dn. reda)
– Direktorji javnih zavodov in
– V.d. direktorja JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

PRILAGAJANJE