Vabilo za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Datum: 11.5.2012

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/06 – UPB1, 110/09) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v_četrtek 17. maja 2012, ob 17.00
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 19.3.2012, 4. izredne seje z dne 17.4.2012 in 5. dopisne seje z dne 25.4.2012

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov 12. redne seje z dne 19.3.2012, 4. izredne seje z dne 17.4.2012 in 5. dopisne seje z dne 25.4.2012

4. Obravnava Poročila o delu Policijske postaje Laško za leto 2011
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: Komandir PP Laško g. Robert Cugmas

5. Obravnava Poročila o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radeče za leto 2011
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Rado Ribič

6. Obravnava Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Radeče – prva obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predstavnik pripravljavca g. Blaž Malenšek

7. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče mag. Marjeta Lipec

8. Obravnava in sprejem Premoženjske bilance za leto 2011
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič in finančnica ga. Marta Ašič

9. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Sklepa o določitvi cen programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1.11.2011
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti gdč. Melita Simončič

10. Obravnava Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Radeče – prva obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

11. Imenovanje:
a) Nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
b) Predsednika Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: nadomestni predsednik Komisije g. Janez Prešiček

12. Obravnava in sprejem:
a) Sklepa o pooblastilu županji za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) in investicijskih programov (IP)
b) Sklepa o pooblastilu županji za potrditev predinvesticijskih zasnov (PIZ)
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

13. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi noveliranega investicijskega programa (IP) za projekt Vrtec Čira Čara
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž Šušteršič

14. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

15. Razno

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

VABLJENI:
– Svetniki
– Podžupan
– Direktorica občinske uprave
– Predsednica NO
– Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han
– Uvodničarji:/zaposleni na občini/
– Predstavnik PP Laško g. Robert Cugmas (k 4. tč. dn. reda)
– Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radeče g. Rado Ribič (k 5. tč. dn. reda)
– Predstavnik pripravljavca g. Blaž Malenšek (k 6. tč. dn. reda)
– Direktorji javnih zavodov in
– V.d. direktorja JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino