Vabilo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900- /2011
Datum: 19. 10. 2011

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (NPB z dne 25. 01. 2010) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (NPB z dne 23. 04. 2008) sklicujem 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v sredo, dne 26. oktobra 2011, ob 16.00 uri
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče.

D N E V N I R E D :

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje, z dne 01. 09. 2011

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče – hitri postopek
– Gradivo je bilo že posredovano
– Uvodna pojasnila: gdč. Petra Žarn, ga. Ivanka Kraljić, ga. Jagica Ganc
5. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov v JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti gdč. Melita Simončič

6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o. – skrajšani postopek
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

7. Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radeče – prva obravnava
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

8. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju Občine Radeče – druga obravnava
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: direktorica občinske uprave ga. Brigita Stopar

9. Informacija o vračilu preplačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – Savske elektrarne
– Uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

10. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

11. Razno

Župan Občine Radeče
Matjaž Han

VABLJENI:
– Svetniki
– Direktorica občinske uprave
– Podžupanja
– Predsednica NO
– Predstavnice Savaprojekta d.d., Krško (k 4. točki dn. reda)
– Uvodničarji – zaposleni na občini
– Direktorji javnih zavodov in
v.d. direktorica JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki Svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino