Vabilo k oddaji ponudb za namestitev omrežja WiFi4EU

Nazaj

 

Naročnik Občina Radeče vabi ponudnike k oddaji ponudb za namestitev omrežja Wifi4EU, zajemajoč vse aktivnosti, ki so potrebne za namestitev in za delovanje omrežja WiFi4EU, za obdobje 36 mesecev. Projekt se izvaja v okviru pobude WIFI4EU. Pobuda WiFi4UE se financira s finančno podporo Evropske unije, sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU.

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je tri mesece.

V ceni morajo biti zajeti naslednji stroški:

 1. Stroški namestitve WiFi4EU omrežja;

 2. Stroški vzdrževanja in upravljanja omrežja za 36 mesecev;

 3. Stroški naročnine za storitev internet za 36 mesecev

Ponudnik upošteva, da okvirna vrednost projekta namestitve omrežja (točka A) znaša 15.000,00 €.

Zahteve naročnika:

Podjetje, ki odda ponudbo za namestitev omrežja mora biti registrirano na portalu WiFi4EU. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo ponudnika izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Omrežje mora izpolnjevati vse zahteve, ki so navedene v dokumentih:

Omrežje mora biti aktivno minimalno 3 (tri) leta. Hitrost linije mora biti 30Mbps ali več. Na vstopni strani ne sme biti reklam. SSID mora biti WIFI4EU.

Minimalno zahtevane lokacije, kjer se namesti Wi-Fi omrežje:

Zahtevane zunanje dostopne točke

 1. Park pred Občino Radeče, 46.06640N, 015.18218E

 2. Nogometni stadion, 46.06405N, 015.18142E

 3. Pomol TRC Savus, 46.06711N, 015.18508E

 4. Rekreacijski park Savus, 46.06333N, 015.18826E

 5. Območje Ribiškega doma Hotemež, 46.05696N, 015.20227E

 6. Bazen Njivice, 46.06600N, 015.14095E

 7. Parkirišče pod cerkvijo na Svibnem, 46.06509N, 015.09778E

Zahtevane notranje dostopne točke

 1. Zdravstveni dom Radeče, 46.06587N, 015.18061E

 2. Športna dvorana Radeče, 46.06392N, 015.18166E

 3. Dom PORP Radeče, 46.06495N, 015.18202E

 4. Stara šola na Jagnjenici, 46.06446N, 015.12473E

 5. Hiša na Magolniku, 46.05614N, 015.07410E

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjenen aslednje dokumente oz. obrazce:

– Ponudba (OBR-C)

– OBR-E

– OBR-P s PREDRAČUNOM, ki vsebuje specifikacijo opreme in mora ustrezati zahtevam naročnika

– POT-REF

– parafiran osnutek pogodbe

Zahtevane reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega zbiranja ponudb že izvedel vsaj tri (3), še danes delujoče namestitve Wi-Fi omrežja (ne nujno javnega naročila) v primerljivem obsegu. Kot dokazilo ponudnik predloži izpolnjen obrazec POT-REF.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 04. 02. 2022 do 9. ure oziroma bodo oddane osebno v vložišču Občine Radeče.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za “WiFi4EU – OBČINA RADEČE”

Odpiranje ponudb ne bo javno. Naročnik bo o rezultatih naročila obvestil vse ponudnike po elektronski pošti.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije:

mag. Matjaž Šušteršič, tel: 03/56-80-816, gospodarstvo@radece.si

 

Razpisna dokumentacija z merili:

OBR-C

OBR-P

OBR-E

MERILA

POT-REF

OSNUTEK POGODBE WIFI4EU

 

Pobuda WiFi4EU se financira s finančno podporo Evropske unijePreskoči na osrednjo vsebino