Uspešno zaključen projekt energetske sanacije objektov Dom kulture Radeče in Zdravstveni dom Radeče

Nazaj

Po uspešni pripravi in oddaji vloge na »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023« v novembru leta 2021 je Občina Radeče v aprilu leta 2022 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije »Energetska sanacija objektov Doma kulture in Zdravstvenega doma Radeče« s sredstvi iz Kohezijskega sklada EU. Celotna operacija s projektno dokumentacijo in ostalimi gradbenimi in negradbenimi stroški je bila v vlogi ocenjena na 1.059.112,48 € z DDV, pri čemer je bilo sofinanciranje s strani MZI (49 % upravičenih stroškov) opredeljeno v višini 352.619,21 €, sofinanciranje Občine Radeče (preostalih 51 % upravičenih stroškov, neupravičeni stroški in DDV) pa v višini preostalih 706.493,27 €. Skladno s terminskim planom je bila za leto 2022 načrtovana energetska sanacija Doma kulture Radeče, energetska sanacija Zdravstvenega doma Radeče pa naj bi bila in je potem tudi bila v celoti izvedena v letu 2023.

Prve aktivnosti v zvezi z energetsko sanacijo objekta Dom kulture Radeče so stekle takoj po podpisu sofinancerske pogodbe z ministrstvom. Skladno z zakonom o javnem naročanju je bilo izvedeno javno naročilo, na katerem je bil izbran izvajalec del INEKO d.o.o. iz Maribora, za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo pa je bilo izbrano podjetje AR Projekt d.o.o. iz Sevnice. Gradbena pogodba s podjetjem INEKO d.o.o. v višini 338.633,69 € z DDV je bila podpisana konec aprila, izvajalec pa je po uvedbi v delo že pričel s pripravljalnimi deli. Projekt je zajemal izvedbo novega kontinuiranega izolativnega ovoja po vseh zunanjih površinah fasade, izolacijo podstrešja, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in vzpostavitev energetskega monitoringa, dela pa so bila uspešno končana že v prvih jesenskih dneh.

foto DK koncna

Podobno je potekal projekt eneregetske sanacije Zdravstvenega doma Radeče. V spomladanskih mesecih leta 2023 je bilo izvedeno javno naročilo, na katerem je bil tudi tokrat izbran izvajalec del INEKO d.o.o. iz Maribora, za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo pa je bilo izbrano podjetje AR Projekt d.o.o. iz Sevnice. Gradbena pogodba s podjetjem INEKO d.o.o. v višini 548.970,53 € z DDV je bila podpisana v začetku maja, izvajalec pa je po uvedbi v delo že pričel s pripravljalnimi deli. Projekt je zajemal izvedbo hidroizolacije in toplotne izolacije temeljev objekta, izvedbo novega kontinuiranega toplotno izolativnega ovoja po vseh zunanjih površinah fasade z izvedbo novega fasadnega sloja ter izolacijo podstrešja. Skladno z vlogo je bilo zamenjano dotrajano stavbno pohištvo (okna in del vrat), vzpostavljen pa je bil tudi energetski monitoring. Tako v primeru Doma kulture kot Zdravstvenega doma je izvajalec dela izvedel znotraj ponujenih vrednosti in znotraj skrajnih rokov za izvedbo del.

foto ZD koncna

logo Kohezijski sklad1

Preskoči na osrednjo vsebino