Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v Radečah

Nazaj

Na portalu javnih naročil je bilo pod številko: JN9240/2009, dne 6. 11. 2009, objavljeno obvestilo o naročilu (v nadaljevanju: javni razpis) po odprtem postopku, v skladu z b) točko 2. odstavka 24. člena ZJN-2.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo najdete v spodnjih priponkah.

Vašo ponudbo pričakujemo najkasneje do 13. 11. 2009, do 10.00 ure, ne glede na vrsto prenosa, na naslov, naveden v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Občina Radeče

DODATNO POJASNILO NAROČNIKA:
V smislu doslednega spoštovanja določb 7., 9. in 45. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006 in 16/2008) naročnik upošteva pripombo ponudnika, objavljeno na Portalu javnih naročil, v zvezi s pogojem o zahtevanih referencah ponudnika in odgovornega vodje del.

Na podlagi omenjenega, naročnik v 12., 13. in 14. točki razpisne dokumentacije razveljavlja del pogoja, ki se nanaša na del stavka “železniške infrastrukture” oz. “progovnem pasu železniške infrastrukture”. Posledično to pomeni, da postane 13. točka razpisne dokumentacije brezpredmetna, saj je referenčni pogoj v zadostni meri opredeljen že v besedilu 12. točke razpisne dokumentacije, zato jo naročnik v celoti črta. Oddaja obrazcev OBR-8b in OBR-8c tako ni potrebna (je brezpredmetna) in ne bo vplivala na ocenjevanje prispelih ponudb.

Po spremembah se določbe 12., 13. in 14. člena glasijo:

“12. Da je ponudnik v zadnjih petih letih sam ali s partnerji že izvajal primerljiva gradbena dela na najmanj treh primerljivih objektih in predloži priporočila o strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih gradbenih del mora znašati najmanj 100.000 EUR z DDV za posamični objekt in vključevati najmanj 70% primerljivih del, ki jih vsebuje javno naročilo.”

“13. Se v celoti črta.”

“14. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje del na vsaj treh objektih, kjer so se izvajala dela, podobna razpisanim) v zadnjih petih letih v vrednosti najman 100.000 EUR z DDV za posamični objekt in da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po Zakonu o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 – UPB1, 126/2007).”

DOPOLNITEV INFORMACIJ/POPRAVEK V RAZPISNI DOKUMENTACIJI:
V 24. točki 9. člena Navodil ponudnikom v razpisni dokumentaciji ter v obrazcu 13 (Izjava – seznam podizvajalcev) je naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo z dodatnimi informacijami:

“V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca posamično priložiti naslednje obrazce: OBR-4, OBR-5, OBR-6, OBR-7, OBR-10 in OBR-11 ter pisne izjave podizvajalcev, da je ponudnik do njih pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti.
V primeru, da bo ponudnik izbran, mora najkasneje ob podpisu izvajalske pogodbe predložiti ustrezne pogodbe s podizvajalci.”

Priponke:

Razpisna_dokumentacija_nadstresek.zel.postajalisce.Radece_november.09.popravek
Razpisna_dokumentacija_nadstresek.zel.postajalisce.Radece_vizualizacija_november.09

Preskoči na osrednjo vsebino