Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

Nazaj

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, dne 14.8.2014, objavljena Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije.

Na podlagi uredbe bo objavljen razpis za tuje neposredne investicije, in sicer s sledečimi pogoji:

Upravičenci:
• vlogo vložijo tuji investitorji, ki imajo vsaj 10% lastniški lastniški delež v slovenskem podjetju;
• imajo sami ali njihove tuje povezane družbe izkušnje z opravljanjem dejavnosti projektnega podjetja.
Novost pri upravičenih prijaviteljih:
• Kohezijska regija Vzhodna Slovenija za mala , srednje velika in velika podjetja;
• Kohezijska regija Zahodna Slovenija samo za mala, srednje velika;
• Velika podjetja v Zahodni regiji le za potrebe nove gospodarske dejavnosti – novo podjetje ali deverzifikacija dejavnosti, ki se je prej izvajala v podjetju.
Spodbude po tej uredbi se lahko dodelijo za začetne investicije v:
• predelovalno dejavnost:
– minimalna investicija 1 milijon EUR,
– odprtje najmanj 25 novih zaposlitev.
• storitveno dejavnost, katere storitve se mednarodno tržijo:
– minimalna investicija 0,5 milijon EUR
– odprtih najmanj 10 novih zaposlitev
• razvojno-raziskovalno dejavnost:
– minimalna investicija 0,5 milijon EUR,
– odprtje najmanj 5 novih zaposlitev
Začetna investicija pomeni investicijo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z vzpostavitvijo novega podjetja, razširitvijo zmogljivosti obstoječega podjetja, diverzifikacijo proizvodnje podjetja na proizvode in storitve, ki jih prej ni proizvajalo, ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem podjetju.
Višina spodbude:
• 30 % za velika podjetja;
• 40% za srednja podjetja;
• 50% za mala podjetja.
Upravičeni stroški:
• OOS (zemljišča, zgradbe in oprema, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev zgradb, nakup novih strojev in opreme); V primeru malih in srednje velikih podjetij se šteje tudi nakup rabljenih strojev in opreme.
• neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja) pri velikih podjetij največ 50% investicije;
• stroški odpiranja novih delovnih mest, ki so neposredno ustvarjena z investicijskim projektom, izračunani za obdobje dveh ( t.j. stroški bruto plač pred obdavčitvijo in obvezni prispevki za socialno varnost (prispevki podjetja)).

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.

Tatjana Ibračević
Svetovalka za gospodarstvo
RRA Posavje, CKŽ 02, Krško
TEL: 07 488 10 44
MOBI: 040 592 197

Preskoči na osrednjo vsebino