Svet JZ Knjižnice Laško razpisuje prosto delovno mesto direktorja JZ Knjižnica Laško

Nazaj

Svet JZ Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško v skladu s 17. členom Zakona o knjižničarstvu – ZKnj-1 (UL RS, št. 92/2015) in določili Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško (UL RS, št. 114/2003, 53/2008) razpisuje prosto delovno mesto:

direktorja JZ Knjižnica Laško.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer, da imajo:

  • univerzitetno izobrazbo oz. 2. bol. stopnjo ustrezne smeri,
  • opravljen bibliotekarski strokovni izpit,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jamčijo uresničevanje smotrov in ciljev zavoda, kar dokazujejo s svojim minulim delom.

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata. Kandidat, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, priloži izjavo, da soglaša, da se njegovi osebni podatki lahko javno obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran in se zanj zaprosi za soglasje oz. mnenje k imenovanju.

Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim in imenovanim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas mandata, s polnim delovnim časom, od 14. 7. 2019 dalje.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati s priporočeno pošto, na naslov: Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, s pripisom ”Ne odpiraj – razpis!”. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele ali bile osebno vložene na sedež knjižnice do 5. 4. 2019 do 12. ure.

Predstavitev ustreznih kandidatov bo v Knjižnici Laško 15. 4. 2019 ob 16. uri.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Svet JZ Knjižnica Laško

Preskoči na osrednjo vsebino