Sporočilo za javnost Vlade Republike Slovenije – 48. redna seja, z dne 13. 1. 2021

Nazaj

 

Vlada je na včerajšnji seji z odlokom podaljšala epidemijo za 60 dni. Med izjeme za prehod meje je dodala dvolastnike zemljišč ter sklenila, da se karantena na domu lahko prekine tudi s hitrim testom. Poleg tega je sprejela oz. podaljšala odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

Vlada podaljšala epidemijo za 60 dni

Vlada izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni.

V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi izjemami.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za izvajanje:

 • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
 • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. januarja 2021 in katerih imetniki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 in katerih imetniki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanje za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji bo začel veljati 16. januarja 2021 in velja do 22. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

 Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 16. januarja 2021 do 22. januarja 2021.

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je  vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se kot izjema dodajo čistilnice. Iz odloka je umaknjena prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov, saj prodajo pirotehničnih izdelkov prepoveduje Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nova izjema za prehod meje za dvolastnike zemljišč, karantena na domu se lahko prekine tudi s hitrim testom

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 16. januarja 2021 in velja do 22. januarja 2021.

Dodana izjema za dvolastnike zemljišč

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli za novo izjemo, in sicer:

 • dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrne takoj po opravljenem delu.

Vstop brez karantene z negativnim testom

Po novem je skrajšana veljavnost hitrega antigenskega testa, ki ga oseba predloži ob vstopu. Ta ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, še vedno pa velja, da mora biti opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Pri testih PCR ni sprememb. Še vedno velja, da niso starejši od 48 ur od odvzema brisa in so opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Prekinitev karantene na domu tudi s hitrim antigenskim testom

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali HAG in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Ni pa več časovno omejeno, kdaj se lahko test opravi (prej je veljalo, da peti dan po napotitvi v karanteno).

Rdeči seznam držav (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali HAG)

Na seznam držav člani EU oziroma schengenskega območja je dodana Irska. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Države članice EU oziroma schengenskega območja (velja od 16. januarja 2021):

 1. Andora
 2. Avstrija
 3. Belgija
 4. Bolgarija
 5. Ciper
 6. Češka
 7. Danska (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen pokrajine Grenlandija
 8. Estonija
 9. Francija: vse administrativne enote celinske Francije, razen administrativne enote Korzika, in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion
 10. Grčija (samo posamezne administrativne enote): administrativni enoti Vzhodna Makedonija in Trakija ter Zahodna Makedonija
 11. Hrvaška
 12. Irska
 13. Italija
 14. Latvija
 15. Lihtenštajn
 16. Litva
 17. Luksemburg
 18. Madžarska
 19. Malta
 20. Monako
 21. Nemčija
 22. Nizozemska
 23. Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Oslo, Rogaland in Viken
 24. Poljska
 25. Portugalska
 26. Romunija
 27. San Marino
 28. Slovaška
 29. Španija
 30. Švedska
 31. Švica
 32. Vatikan

 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada izdala Odlok o spremembah določenih odlokov

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V posameznih odlokih so določbe, ki Vlado Republike Slovenije zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. Tako ukrepi veljajo do 22. januarja 2021, kar pomeni, da prenehajo veljati z iztekom navedenega dneva.

S tem odlokom se do 22. januarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
 • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
 • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
 • Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

 Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada se je seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2

Na današnji redni seji je Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) poročal Vladi o opravljenih nadzorih. Skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in  drugih inšpekcijskih organov v zvezi z obvladovanjem    COVID-19, je bilo 4.176. Izrečenih je bilo 19 prekrškovnih sankcij, 452 opozoril po ZP-1 in 104 upravnih ukrepov.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Od 5. do 11. 1. 2021 je policija prejela 89 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 965. Izrekla je 711 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 491 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji izdala 16.104 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Po opravljenem HAG testu pa je nato vročila 7063 potrdil o napotitvi v karanteno na domu.

V obdobju od 1. do 11. 1. 2021 je bilo obravnavanih 70 migrantov, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Od 4. do 11. 1. 2021 slovenska policija ni obravnavala nobenega dogodka, v katerem bi bili prijeti tihotapci ljudi.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada o razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalogah inšpekcij v obdobju od 4.1. 2021 do 11. 1. 2021

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Pregled razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij v obdobju od 4. 1. 2021 do 11. 1. 2021.

V novem Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) je določeno, da nadzor nad izvajanjem ukrepa iz Zakona o nalezljivih boleznih pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti poleg Zdravstvenega inšpektorata RS opravljajo tudi druge inšpekcije.

V omenjenem pregledu je predstavljeno, koliko inšpektorjev je lahko v obdobju od 4. 1. 2021 do 11. 1. 2021 opravljalo nujne naloge, ki so v pristojnosti inšpekcije in naloge po Zakonu o nalezljivih boleznih (razpoložljivi inšpektorji), ter razlogi, zaradi katerih teh nalog niso mogli opravljati (dopust, druge odsotnosti ipd.).

Kot je razvidno iz primerjave števila razpoložljivih inšpektorjev in števila izvedenih nadzorov v prvih dveh obdobjih se kaže trend rasti, kar pomeni, da so inšpektorji v navedenih obdobjih opravili več nadzorov in tudi izrekli več ukrepov.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada je podaljšala rok za opravljanje obdobnega preizkusa strokovne usposobljenosti za varnostno osebje

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o podaljšanju petletnega obdobja za udeležbo varnostnega osebja na obdobnem strokovnem izpopolnjevanju in za opravljanje obdobnega preizkusa strokovne usposobljenosti ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ponovno se podaljša petletni rok, v katerem se mora varnostno osebje udeležiti izpopolnjevanja in opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Zaradi epidemiološkega stanja in ukrepov omejevanja gibanja in zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije je namreč onemogočeno izvajanje obdobnih strokovnih izpopolnjevanj varnostnega osebja.

Tako se podaljšuje časovno obdobje za zakonito opravljanje dela aktivnemu varnostnemu osebju, ki mu v času veljavnosti ukrepov prepovedi zbiranja ljudi do 15. februarja 2021 poteče rok za izpolnitev zakonske obveznosti, in sicer se petletni rok za udeležbo na usposabljanju in preizkusu strokovne usposobljenosti podaljšuje do 1. aprila 2021.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Podaljšanje veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence. Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki ga določa 111. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, se podaljšuje do 31. marca 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Preskoči na osrednjo vsebino