Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN Občine Radeče

Nazaj

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1B), Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta občine Radeče (Uradni list RS, št. 104/07) in 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06-UPB1), je župan Občine Radeče sprejel

S K L E P o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

1.
Javno se razgrnejo:
– dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (v nadaljevanju OPN), ki ga je pod številko projekta 05064-00, junij 2009 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško,
– okoljsko poročilo za za OPN in dodatek za varovana območja, ki ju je pod številko projekta 1139-07 OP, september 2008 z dopolnitvami, izdelalo podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo predlagane prostorske rešitve.

2.
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od 18. septembra do vključno 19. oktobra 2009 v prostorih Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak dan znotraj poslovnega časa Občine Radeče.
Na sedežih krajevnih skupnostih Vrhovo, Svibno in Jagnjenica bo razgrnjen odlok dopolnjenega osnutka in izvedbene karte za območje posamezne krajevne skupnosti.

3.
V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava razgrnjenega gradiva, ki bo v sredo, 14. oktobra 2009, ob 16. uri v prostorih doma PORP v Radečah.

4.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo kot zapis v knjige pripomb in predlogov na vseh mestih javne razgrnitve ali pošljejo na naslov Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo le na javni obravnavi.
Občina Radeče bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Radeče http://www.radece.si/ in na oglasni deski Občine Radeče.

5.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Radeče in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Številka: 350-4/2007
Datum: 11. 9. 2009

Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

Sklep.o.javni.razgrnitvi.dopolnjenega.osnutka.OPN.Radece

Preskoči na osrednjo vsebino