Razvojne spodbude v letu 2021 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nazaj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.

Ukrepe bo ministrstvo izvajalo samo in preko izvajalskih organizacij: SID banke, Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij, in sicer:

 • Področje podjetništva, za katerega bo namenjenih 260,6 milijonov evrov razpoložljivih sredstev,
 • Področje raziskav in razvoja, kateremu bo namenjenih 145,6 milijonov evrov razpoložljivih sredstev,
 • Področju turizma bomo namenili 93,5 milijonov evrov,
 • Področje regionalnega razvoja 76,8 milijonov evrov,
 • Področje digitalizacije s 32,1 milijonov evrov sredstev,
 • Za podporne ukrepe lesno predelovalne industrije, kateremu bo namenjenih 24,8 milijonov evrov razpoložljivih sredstev,
 • Področjema internacionalizacije in energetske prenove bo namenjenih 11,5 milijonov evrov oziroma 10 milijonov evrov sredstev,
 • V manjši meri pa bodo sredstva namenjena tudi področju socialnega podjetništva, in sicer v višini 4,4 milijonov evrov.

Dodatno pa bo gospodarstvu na voljo še 320 milijonov evrov povratnih sredstev iz sedmega paketa ukrepov PKP – Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19, ki ga je vlada sprejela na 45. redni seji vlade dne 19.12.2020.

Skupna pomoč gospodarstvu v letu 2021 bo torej znašala 979,3 milijonov evrov, pri tem pa velja poudariti, da bo vrednost povratnih sredstev oplemenitena še s sredstvi izvajalskih inštitucij.

Nepovratna sredstva

EUROSTARS 2021

 • višina razpisanih sredstev 1,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP
 • Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg
 • Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški kamor sodijo stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter stavb v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu. Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu z zakonodajo ter stroški najemnin za stavbe, zemljišča in opremo, stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav, režijske stroške.
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, februar 2021

SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V LETU 2021

 • višina razpisanih sredstev 0,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: aktivno delujoči subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskih poslovnih klubov.
 • Namen: Oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
 • Upravičeni stroški: stroški organizacije poslovnega dogodka, stroški najema prostora in opreme za izvedbo poslovnega dogodka, stroški postrežbe na poslovnem dogodku, stroški promocije poslovnega dogodka (izdelava in pošiljanje vabil, izdelava promocijskih gradiv, panojev stojnic, medijske objave, vezane na promocijo dogodka), stroški predavateljev, stroški prevajanja na poslovnem dogodku, stroški dela zaposlenih, vezanih na pripravo, promocijo  in izvedbo poslovnih dogodkov, stroški dela zaposlenih, pogodbenih sodelavcev in zunanjih izvajalcev, stroški pridobivanja virov informacij in nakupa podatkovnih baz, stroški prevajanja, stroški dela zaposlenih v okviru zagotavljanja prispevkov za Izvozno Okno etc.
 • Izvajalec in predvidena objava: SPIRIT Slovenija, februar 2021

DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2021

 • višina razpisanih sredstev 2,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v javnem razpisu razpisa.
 • Namen: omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program EUREKA in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, skladno s cilji Operativnega programa 2014-2020 in prednostnimi področji iz S4
 • Upravičeni stroški: stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Digitalizacija in digitalna transformacija MSP

 • višina razpisanih sredstev 30 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: Spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, posredni strošek.
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

COVID-19 – Likvidnost MSP gostinstvo in turizem 2021

 • višina razpisanih sredstev 36,2 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu
 • Namen: sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe
 • Upravičeni stroški: obratovalni stroški, nastali v obdobju od 12.3.2020 do 31.5.2020, ki se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, vendar največ 9.999,00 EUR
 • Izvajalec in predvidena objava: Spirit Slovenija, marec 2021

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

 • višina razpisanih sredstev 0,3 milijonov evrov
 • Upravičenci: samostojni turistični vodniki ali turistične agencije
 • Namen: spodbujanje povpraševanja po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih, spodbujanje zavedanja, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev
 • Upravičeni stroški: storitev posebnega turističnega vodenja po destinacijah (mestih)
 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, marec 2021

 Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih

 • višina razpisanih sredstev 2 milijonov evrov
 • Upravičenci: turistične agencije ali organizatorji turističnih potovanj
 • Namen: spodbuditi ponoven zagon receptivnih (incoming) potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in krepitev poslovanja zaradi posledic epidemije Covid-19, hkrati pa spodbuditi in okrepiti internacionalizacijo slovenske turistične ponudbe receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s poudarkom na promociji in trženju Slovenije kot zelene, trajnostno usmerjene in varne destinacije
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju
 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, februar 2021

Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021

 • višina razpisanih sredstev 1,2 milijonov evrov
 • Upravičenci: organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oz. občin na območju opredeljene vodilne destinacije.
 • Namen: krepitev promocije turistične ponudbe 35 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije
 • Upravičeni stroški: Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen oglaševanja, stroški izvedbe medijskega zakupa, stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digitalnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov vodilnih destinacij, plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev, stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži, stroški plač zaposlenih na projektu, ki je predmet tega javnega razpisa za eno zaposleno osebo pri prijavitelju (določen ali nedoločen čas)
 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, februar 2021

Sofinanciranje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve

 • višina razpisanih sredstev 0,1 milijonov evrov
 • Upravičenci: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat
 • Namen: razvoj kakovostnega turizma, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Iz tega razloga sofinancira uvedbo in uporabo okoljskih znakov, kot so: Bio Hotels, Znak za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in Tour Cert za turistične nastanitve. Namen je spodbuditi podjetja k novim ali izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom (ozelenitev poslovanja).
 • Upravičeni stroški: stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka, stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov, stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2021

 • višina razpisanih sredstev 2 milijonov evrov
 • Upravičenci: mikro in mala inovativna mlada podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge)
 • Namen: spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev
 • Upravičeni stroški: Stroški vezani na izvedbo operacije
 • Izvajalec in predvidena objava: marec 2021

Planinske koče

 • višina razpisanih sredstev 5 milijonov evrov
 • Upravičenci: podjetja, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in planinskimi učnimi središči, ki so bili vpisani v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1.1.2020 (178 objektov)
 • Namen: spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja
 • Upravičeni stroški: gradnja in oprema, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih  2021-2022

 • višina razpisanih sredstev 3 milijonov evrov
 • Upravičenci: socialna podjetja
 • Namen: sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov
 • Upravičeni stroški: stroški gradnje, opreme, obveščanja in informiranja, stroški zunanjih izvajalcev
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Učni izdelovalni laboratoriji

 • višina razpisanih sredstev 1,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: subjekti podjetniškega inovacijskega okolja, kot so šolski centri, poslovni inkubatorji, co-working prostori, ki bodo v proces prenosa znanj vključila subjekte socialne ekonomije ali podjetja, ki bodo tvorila partnersko sodelovanje z registriranimi socialnimi podjetji
 • Namen: spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme, stroški plač zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (največ do 10% celotnih upravičenih stroškov operacije), stroški informiranja in obveščanja, stroški storitev zunanjih izvajalcev, posredni stroški (v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov plač)
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Socialna podjetja  – krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

 • višina razpisanih sredstev 0,4 milijonov evrov
 • Upravičenci: subjekti podpornega okolja
 • Namen: vzpostavitev podpornega okolja za socialna podjetja – profesionalizacija obstoječih podpornih okolij
 • Upravičeni stroški: Stroški plač, zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, pavšalni stroški in stroški opreme ter neopredmetenih sredstev
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Podpora socialnim podjetjem MSP

 • višina razpisanih sredstev 1 milijonov evrov
 • Upravičenci: socialna podjetja
 • Namen: omogočitev prehoda k digitalnemu poslovanju socialnim podjetjem z namenom zagotavljanja storitev in poslovanja na daljavo ter zmanjšanja obremenitve okolja.
 • Upravičeni stroški: SSE za digitalizacijo
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, december 2021

Razvoj kompetenc na razvoju lesarstva

 • višina razpisanih sredstev 0,6 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: omogočiti podjetjem pridobitev znanj in kompetenc na relevantnih področjih za hitrejši razvoj lesno predelovalne panoge
 • Upravičeni stroški: stroški plač
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, april 2021

Javni poziv organizatorjem mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v letu 2021

 • višina razpisanih sredstev 0,3 milijonov evrov
 • Upravičenci: v usklajevanju
 • Namen: povečanje dodane vrednosti turističnega produkta: športni turizem
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju
 • Izvajalec in predvidena objava: STO Slovenska turistična organizacija, december 2021

Prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov

 • višina razpisanih sredstev 50 milijonov evrov
 • Upravičenci: gorski centri
 • Namen: zagotovitev celoletnega dostopa do gorskih centrov in izvajanja turistične dejavnosti skozi celo leto
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, junij 2021

Vavčer za raziskovalce

 • višina razpisanih sredstev 7 milijonov evrov
 • Upravičenci: vsa podjetja
 • Namen: zagotavljanje sredstev podjetjem za ohranjanje zaposlitev raziskovalnega kadra
 • Upravičeni stroški: stroški plač
 • Izvajalec in predvidena objava: SPIRIT Slovenija, september 2021

Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019 – 2023 Spodbude malih vrednosti MSP (vavčerji)

 • višina razpisanih sredstev 12 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih
 • Upravičeni stroški: upravičeni stroški vavčerjev za vsa vsebinska področja so določeni v posameznem javnem pozivu
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, november 2021

Povratna sredstva

PS1- krožno gospodarstvo

 • Predvidena višina razpisanih sredstev: 40 milijonov evrov
 • Upravičenci: v usklajevanju.
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju.
 • Namen: naložba v nova opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva.
 • Izvajalec in predvidena objava: SID banka, prva polovica 2021.

PKP 7, 104. člen, P1 plus 2020 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v vrednosti 30 milijonov evrov

 • višina celotnega garancijskega potenciala v vrednosti: 100 milijonov evrov
 • Namen: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
 • Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja)
 • Upravičeni stroški: investicije, obratna sredstva v obdobju 1.1.2021 do 31.12.2022
  • Obrestna mera: zelo ugodna (še v usklajevanju)
  • Ročnost:do 10 let
  • Moratorij: do 24 mesecev
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

PKP 7, 103. člen, Povečanje namenskega premoženja, brezobrestna posojila (90 milijonov evrov)

 • Namen: brezobrestna likvidnostna posojila za MSP vključno s turističnimi agencijami.
 • Upravičenci: mikro, mala, srednja velika podjetja (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja, tudi turistične agencije)
 • Upravičeni stroški: investicije in obratna sredstva v obdobju 4 mesecev pred oddajo vloge na SPS, do največ 8 mesecev po odobritvi kredita.
  • Ročnost: do 5 let
  • Moratorij: do 6 mesecev
  • Zavarovanje: menice in/ali pogodba v notarskem zapisu in ali osebno poroštvo
  • Brez stroškov odobritve
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

PKP 7, 105. člen, člen, Posojila za turizem in gostinstvo s poroštvom države (200 milijonov evrov) SID banka

 • Namen:
  • ugodna posojila za turizem in gostinstvo v vrednosti 200 mio EUR
  • višina jamstvenega sklada v vrednosti 100 mio EUR
 • Podrobnosti: v usklajevanju.

Plan razvojnih spodbud MGRT za leto 2021 je nastal v času, ko so posledice epidemije korona virusa že močno vidne v slovenskem gospodarstvu. MGRT je v že letu 2020 pričel izvajati ukrepe za blažitev posledic epidemije in bo z njimi nadaljeval tudi v letu 2021.

Evropska komisija z različnimi ukrepi skuša pomagati državam članicam in tako ublažiti vpliv na gospodarstvo. V ta namen je bilo na evropski ravni predloženih veliko konkretnih ukrepov. Tako so Sloveniji na voljo nova sredstva pobude React EU v okviru tekočega Operativnega programa 2014-2020 (OP 2014-2020).

Na voljo bodo tudi sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost – Recovery and Resiliance Facility (v nadaljevanju: Sklad RRF), ki bo v prihodnjih letih vir sredstev za reforme namenjene  prehodu v zeleno, digitalno in odporno Evropo.

Ukrepe iz Sklada RRF se na nacionalnem nivoju še načrtuje, poudarjamo pa, da MGRT zadevne ukrepe že pripravlja in jih bo v primeru potrditve s strani evropske komisije nemudoma začel izvajati (predvidoma konec leta 2021).

Zaradi vsega navedenega in primerne fleksibilnosti, ki bo s strani ministrstva potrebna za pripravo dodatnih ukrepov pomoči gospodarstvu glede na spreminjajočo se situacijo, se bo plan razvojnih spodbud MGRT 2021 tekom leta večkrat spreminjal in dopolnjeval z novimi ukrepi (javnimi razpisi, javnimi pozivi, neposrednimi potrditvami operacij).

Upravičence bomo v zvezi s tem sproti obveščali na spletnih straneh ministrstva, zato pozivamo k rednemu obisku naših spletnih strani.

V primeru kakršnikoli vprašanj vezanih na napovedane razpise v letu 2021 se lahko obrnete na ministrstvo, in sicer pošljite vprašanja na eusredstva.mgrt@gov.si. V primeru že objavljenih razpisov pa lahko v primeru nejasnosti oz. dodatnih pojasnil posredujte vprašanja izvajalcu razpisa na način kot je to navedeno v razpisu (telefon, email).

Obstoječi ukrepi

Poleg navedenih novih ukrepov pa je v letu 2021 možna prijava tudi na obstoječe ukrepe, ki so bili objavljeni v preteklih letih in imajo roke za oddajo vlog v  letu 2021. Ti ukrepi so:

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za dizajn management

 • vrednosti razpisanih sredstev v letu 2021: 1,5 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 28.1.2021)
 • Upravičenci: vsa podjetja
 • Namen: Predstaviti, vpeljati in nadgraditi dizajn management v slovenskih podjetjih, načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih, skozi dizajn management podjetja usmeriti proti trajnostnim poslovnim modelom, okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij, vključno s storitvenim sektorjem, ohraniti oz. povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih, izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja.
 • Upravičeni stroški: Stroški plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na projektu, posredni operativni stroški, stroški usposabljanja in svetovanja, stroški informiranja in komuniciranja
 • Izvajalec in objava: MGRT, 18.12.2020

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022

 • višina razpisanih sredstev v letu 2021: 2,1 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 1.10.2021)
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih. Povezava na strategijo pametne specializacije in na strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika.
 • Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev po shemi de minimis
 • Izvajalec in objava: Spirit Slovenija objavljeno 7.9. 2018

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

 • višina razpisanih sredstev v letu 2021: 3,9 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 30.9.2021)
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.
 • Upravičeni stroški:
  • Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme.
  • Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca
 • Izvajalec in objava: Spirit Slovenija, objavljeno 31.5.2019.

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023

 • višina razpisanih sredstev v letu 2021: 1,1 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 5.1.2021; 14.5.2021, 3.9.2021)
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji
 • Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu
 • Izvajalec in objava: Spirit Slovenija, objavljeno 16.11.2018

Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti v letih 2018-2022

 • višina razpisanih sredstev v letu 2021: 2,8 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 23.4.2021)
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.
 • Upravičeni stroški:
  • Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
  • Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR.
 • Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.
 • Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR. Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR.
 • Izvajalec in objava: Spirit Slovenija, objava 27.2.2018

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih lesnih produktov v lesarstvu 4.0

 • višina razpisanih sredstev v 2021: 4,7 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 15.2.2021, 15.5.2021 in 15.9.2021)
 • Upravičenci: MSP, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in ki ob prijavi na javni razpis ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa z najmanj 1 zaposleno osebo.
 • Namen: Spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti.
 • Upravičeni stroški:
  • nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev)
  • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona)
  • DDV NI upravičen strošek, prav tako NE cestno transportna sredstva
 • Izvajalec in objava: MGRT 17.7.2020, odprt do 15.9.2021

Covid-19 – Spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije

 • višina razpisanih sredstev na voljo v letu 2021: 3,5 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 10.6.2021 in 11.10.2021)
 • Upravičenci: letalski prevozniki, ki izvajajo ali bodo izvajali letalske operacije (redne linije) na eno ali več letališč v Republiki Sloveniji
 • Namen: izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije z evropskimi in tretjimi državami.
 • Upravičeni stroški: upravičen je del stroškov, ki jih ima upravičenec s tem, da zagotovi let in pripelje potnike v Slovenijo.
 • Izvajalec in objava: MGRT, 26.10.2020

FI COVID-19

 • Za financiranje naložb in obratnih sredstev na področjih MSP, RRI.
 • V letu 2021 na voljo dodatnih 48,8 milijonov evrov  (tranši predvideni maja 2021 in septembra 2021).
 • Upravičenci: velika podjetja, samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 in niso podjetje v težavah, z najmanj 1 zaposlenim in ki poslujejo vsaj 6 mesecev z isto davčno številko.
 • Namen: spodbujanje podjetij vseh velikosti k razvijanju in uvajanju tehnoloških in netehnoloških inovacij, vključno s podporo za odpravo posledic zdravstvene krize, ki jo je povzročil izbruh nalezljive bolezni COVID-19.
 • Upravičeni stroški: naložbe in obratna sredstva.
 • Izvajalec: SID banka in izbrani finančni posredniki.

 FI 2014-2020

 • V letu 2021 na voljo dodatnih 94,9 milijonov evrov  (tranša predvidena v zadnjem kvartalu 2021).
 • Upravičenci: določeni glede na področja:
  • MSP: start – up podjetja, MSP, samostojni podjetniki
  • RRI: mala, srednja in velika podjetja
  • Energetska prenova: osebe ožjega in širšega javnega sektorja in ESCO podjetja
  • Urbani razvoj: mestne občine (ustanovljene skladno z ZUODNO), občinski javni stanovanjski sklad, druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo s stavbami in/ali z javnimi površinami.
 • Namen: financiranje naložb na zgoraj navedenih področjih.
 • Izvajalec: SID banka in izbrani finančni posredniki.

 PS1-les – Naložbe v lesno predelovalno verigo

 • V letu 2021 na voljo še 14,5 milijonov evrov  od prvotno razpoložljivih 20,0 mio EUR.
 • Upravičenci: velika, srednje velika, mala in mikro podjetja.
 • Upravičeni stroški: stroški opredmetenih in neopredmetenih sredstev.
 • Namen: izvedba naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva.
 • Izvajalec in objava: SID Banka, objavljeno 7.9.2018, sprememba 2.7.2019.

 PS1-RRI3 – Financiranje tehnološko-razvojnih projektov

 • V letu 2021 na voljo še 94 milijonov evrov  od prvotno razpoložljivih 100,0 mio EUR.
 • Upravičenci: velika, srednje velika, mala in mikro podjetja – gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, če izpolnjujejo pogoje iz člena 2 posebnih pogojev.
 • Upravičeni stroški: stroški (nabavna vrednost) materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga; stroški dela; stroški in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika.
 • Namen: izvedba raziskovalno-razvojnega projekta ali naložbenega projekta, če je cilj nov/nova ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev.
 • Izvajalec in objava: SID Banka, objavljeno 22.9.2020, sprememba 28.10.2020.

 PS3 -potrpežljiva posojila – Spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP

 • V letu 2021 na voljo še 19,6 milijonov evrov  od prvotno razpoložljivih 50,0 mio EUR.
 • Upravičenci: MSP.
 • Upravičeni stroški: naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, katerih celotni stroški ne presegajo 25 milijonov €, ne trajajo več kot 4 leta in kreditojemalec ne sme pričeti z deli pred oddajo vloge za financiranje in ima za cilj vzpostavitev nove poslovne enote/povečanje raznovrstnosti oz. širitev obstoječe poslovne enote; za primerno zaposlovanje neposredno ustvarjeno z naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva v obdobju 3 let po zaključku del in se ohrani še vsaj 3 leta.
 • Namen: delovanje na tržnih vrzelih, kjer poslovni sektor sam ne deluje, ali ne dosega zadostnih rezultatov obsega: investicije, raziskave, razvoj, inovacije in dolgoročni obratni kapital.
 • Izvajalec in objava: SID Banka, objavljeno april 2020.
Preskoči na osrednjo vsebino