Razpis za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavn

Nazaj

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 124/08) in Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06) objavlja Občina Radeče

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RADEČE

PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti s strani občine.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
Izvajalci programov in projektov so lahko organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje socialnih in humanitarnih dejavnosti in na tem področju tudi delujejo.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Orientacijska vrednost razpisanih proračunskih sredstev za leto 2010 je 5.000,00 EUR.

RAZPISNI POGOJI
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo na njenem območju ali delujejo izven območja Občine Radeče in imajo program sestavljen tako, da vključuje tudi občane Občine Radeče;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih (za društva);
– da so registrirani in najmanj eno leto aktivno delujejo na socialnem in humanitarnem področju;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

OSNOVNA MERILA ZA IZBOR
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni razpis se objavi v Uradnem listu, na oglasnih deskah in na spletni strani Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila tega razpisa ne smejo spreminjati.
Obrazci za prijavo na razpis so v času razpisa na voljo v vložišču Občine Radeče ter na spletni strani www.radece.si.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti vsa dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.

RAZPISNI ROKI IN NAČIN DOSTAVE VLOG
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 21. 6. 2010, do 14.30 ure v vložišču Občine Radeče ali tega dne s priporočeno pošto.
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega razpisa, in sicer za vsak program na svojem obrazcu.

ODPIRANJE PRISPELIH VLOG
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno. Pristojna strokovna služba občinske uprave lahko pozove posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh po odpiranju vlog.
Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skladu z merili in kriteriji in pripravi predlog sofinanciranja, na podlagi katerega pristojna strokovna služba občinske uprave izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova odločitev je dokončna.
Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov.

OBČINA RADEČE

Priponke:

besedilo razpisa 10
vloga soc. 10
vzorec pogodbe – soc. 10

Preskoči na osrednjo vsebino