Razpis za prosto delovno mesto na Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 46,

Nazaj

Razpis za prosto delovno mesto na Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško

Višji svetovalec področja lll. – področje turizma

Delavne naloge:
– vodenje podpodročja Turizem v okviru področja Gospodarstvo;
– poznavanje in upravljanje finančnih shem za področje turizma, izvajanje svetovanja in informiranja ciljnih javnosti;
– izvajanja in koordiniranje nalog na projektu Regionalna destinacijska organizacija;

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo s specializacijo, visoka strokovna z magisterijem oz. druga stopnja po bolonjskem sistemu; ekonomske ali druge ustrezne smeri;
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj;
– poznavanje osnov dela z računalnikom;
– aktivno znanje angleškega jezika.

Pisna prijava mora vsebovati:
– dokazila o doseženi strokovni izobrazbi, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil;
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah;
– dokazilo o znanju tujega jezika

Od kandidata se pričakuje sposobnost za timsko delo, znanja v zvezi z vodenjem, pripravo in izvajanjem projektov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, do 31.12.2013, s polnim delovnim časom ter 3(tri) mesečnim poskusnim delom.

Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa (do vključno 16.4.2011) na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.

Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog. Preizkus usposobljenosti je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti iz pisnih navedb kandidata, pisni preizkus usposobljenosti, ustni razgovor ali v drugi obliki.
Pisni sklep o izbiri bo izdan najkasneje v petnajstih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče dobiti na tel. št. 07 488 10 40 vsak delovni dan med 09.00 in 10.00 uro.

Regionalna razvojna agencija Posavje
direktor
Martin Bratanič

Preskoči na osrednjo vsebino