RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA IVANA PEŠCA ZA LETO 2011

Nazaj

OBČINA RADEČE
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče
Tel.: 03 56 80 800
Fax: 03 56 80 823
E-naslov: info@radece.si

Na podlagi 18. člena statuta Občina Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 UPB-1) in Odloka o priznanjih Občine Radeče (Uradni list RS, št. 49/05) objavljamo

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA IVANA PEŠCA

1.
Za posebne dosežke in uspešno delovanje na področju kulture podeljuje občinski svet posameznikom, skupinam občanov in društvom Priznanje Ivana Pešca.
Vsako leto se lahko podeli eno priznanje.

2.
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Radeče so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

3.
Pobuda mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:
– naziv ali ime pobudnika
– ime in priimek ter osnovne osebne podatke prejemnika priznanja
– obrazložitev pobude
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

4.
Rok za predložitev predlogov je 29. 12. 2010 ali istega dne oddano priporočeno po pošti. Predlogi morajo biti oddani v zaprti kuverti na naslov: OBČINA RADEČE, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Razpis – Priznanje Ivana Pešca 2011«. Upoštevajo se samo pravočasne in pravilno izpolnjene vloge.

5.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Radeče (www.radece.si) in na vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800.

Radeče, dne 08. 12. 2010 OBČINA RADEČE

Priponke:

priznanje IP 2011 – razpis

Preskoči na osrednjo vsebino