Projekt ESPR: Po-Savski rečni turizem

Nazaj

   

PO-SAVSKI REČNI TURIZEM

 

Akronim: PORT

Vrednost projekta:  195.159,39 €

Vrednost sofinanciranja: 139.000,00 €

Partnerji: Občina Radeče, KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče, Posavski muzej Brežice, Hortikulturno društvo Radeče

Trajanje: januar 2021 do junij 2022

 
Operacija Po-savski rečni turizem temelji na neizkoriščenih turističnih potencialih, ki jih regiji nudi reka Sava s pritoki. Da se večji del aktivnosti operacije odvija v občini Radeče, ni naključje, saj v turističnem smislu prav Radeče v turizem na in ob reki Savi stavijo največ – ribolovna trasa je že sedaj znana širom Evrope, splavarjanje na reki Savi je široko prepoznaven, kvaliteten turistični produkt, Učna pot Savus med TRC Savus in Hotemeškim bajerjem pa je priljubljena rekreacijska točka za obiskovalce od blizu in daleč. Že v Radečah, še bolj pa dolvodno proti Brežicam, pa za pravi preboj rečno-ribolovnega turizma še marsikaj manjka. Manjka ustrezna infrastruktura, manjkajo zanimivi turistični produkti, manjka strateško sodelovanje in povezovanje. Operacija Po-savski rečni turizem vseh pomanjkljivosti ne more rešiti, lahko pa na podlagi primera dobre prakse z vzpostavitvijo ribiške vasice, nadgradnjo radeškega rečno-ribolovnega območja in prvih večjih korakov na področju regijskega povezovanja predstavlja prebojni moment v dolgoročni zgodbi posavskega rečno-ribolovnega turizma. In prav to je tudi eden ključnih ciljev te operacije.

Operacija v prvi vrsti odgovarja na izziv ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest, saj razvoj rečno-ribolovnega turizma nudi številne možnosti za aktivacijo potenciala mladih, žensk in vseh drugih delovno sposobnih. Potenciali trajnostnega turizma so ogromni, zato je potrebno spodbuditi razvoj novih podjetniških idej in inovativnost, ki bosta pripomogla pri odgovarjanju na izziv pomanjkanja delovnih mest, ki bi v naslednjih letih na vseh ravneh znal biti še posebej pereč.

Glavne aktivnosti operacije predstavljajo kombinacijo lokalno-infrastrukturnih in regijsko-spodbujevalnih. Na lokalni ravni je osrednja aktivnost vzpostavitev ribiške vasice s tremi lesenimi hišicami za nastanitev (ribiških) obiskovalcev, nanjo pa je neposredno ali posredno vezanih še več aktivnosti urejanja celotnega radeškega rečno-ribolovnega območja kot primera dobre prakse, vključno z oblikovanjem novega turističnega produkta tradicionalni savski čoln. Na regijski ravni so osrednje aktivnosti usmerjene v gradnjo temeljev za sodelovanje – kot nadaljnje rezultate izvajanja operacije lahko izpostavimo regijsko konferenco, ki bo zbudila potencialne akterje na tem področju, elaborat historičnih podlag bo skupaj s smernicami za nadaljnji razvoj rečnega in ribolovnega turizma akterjem podal pripomočke za oblikovanje njihovih zgodb, prodajni image katalog pa bo po oblikovanju skupnih tržnih produktov že ponudil možnost prvih promocij tržnih produktov za najpogumnejše regijske ponudnike. Vse te aktivnosti bodo odmevale tudi na odločevalski ravni, kar bo dodatno pripomoglo k doseganju dolgoročnega cilja razvoja rečno-ribolovnega turizma v posavski regiji v panogo, sposobno generiranja novih delovnih mest. S tem bo zagotovljena tudi trajnost rezultatov operacije.

Bottom up način ustvarjanja prebojnega momenta s sočasnim ustvarjanjem primera dobre prakse na lokalni ravni in gradnjo temeljev razvoja panoge na regijski ravni je konceptualno inovativen, saj se z majhnimi sredstvi od spodaj navzgor načrtno loteva velikih razvojnih izzivov, katere se praviloma rešuje v nasprotni smeri. Čeprav je koncept izdelan na podlagi analize točno določenih okoliščin in aktualnega stanja na obravnavanem področju v naši regiji, pa je hkrati tudi enostavno prenosljiv na druga območja s podobnimi razvojnimi izzivi, seveda z določenim prilagajanjem in upoštevanjem specifike teh drugih območij.

Ključni pozitiven prispevek na področju okoljskih ciljev je ohranjanje naravnih danosti v smislu zaščite območja ob reki Savi in njenega načrtnega razvoja v smeri trajnostnega turizma. Ravno načrten razvoj v smeri trajnostnega turizma je namreč za okolje ključnega pomena, saj pri dosedanji praksi iskanja nekoordiniranih individualnih rešitev kratko običajno potegne prav okolje.

 

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija v okviru ESPR 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz OP ESPR 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preskoči na osrednjo vsebino