Pristojnosti občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, njegovo pristojnost pa podrobneje določata Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 76/2008, 100/2008 – odl. Ust. sod.) in Statut Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/2006).

Slednji v 18. členu podrobneje opredeljuje pristojnosti občinskega sveta:

  • sprejema statut občine,
  • sprejema odloke in druge občinske akte,
  • sprejema poslovnik za svoje delo,
  • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
  • potrjuje začasno nujne ukrepe,
  • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
  • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,
  • imenuje člane nadzornega odbora na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
  • ustanavlja organe občinske uprave ter določa njihovo organizacijo in delovno področje,
  • imenuje komisije in odbore občinskega sveta,
  • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
  • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor za odločanje o tem ni pooblaščen župan s tem statutom,
  • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
  • razpisuje referendum,
  • daje pobudo za sklice zborov občanov,
  • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače, dela plače oziroma sejnine za delo občinskih funkcionarjev in članov organov ter delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
  • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, podeljuje koncesije in sprejema koncesijske akte,
  • voli, imenuje in razrešuje po predlogu župana svoje predstavnike v organe upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov,
  • daje mnenje k imenovanju načelnikov upravne enote,
  • imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
  • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih delovnih teles občine, ustanovljenih na podlagi posebnih zakonov,
  • sprejme ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta, župana in podžupana,
  • ustanavlja organe skupne občinske uprave,
  • ustanovi inšpekcijske službe,
  • predpisuje davke pod pogoji, ki jih predpisuje zakon, – obravnava poročilo nadzornega odbora, njegova priporočila in daje predloge v skladu s svojimi pristojnostmi,
  • ustanavlja, spreminja in ukinja ožje dele občine,
  • predpiše način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb,
  • odloča o načinu sporazumne delitve premoženja,
  • razpisuje naknadni ali svetovalni referendum,
  • odloča o ustanovitvi in izstopu občine iz pokrajine,
  • sprejme akt o ustanovitvi skupnosti, zveze ali združenja občin,
  • sprejme in posreduje mnenje državnemu zboru glede zakonov in drugih predpisov, ki so v skladu z ustavo v korist občin,
  • določa vrste lokalnih javnih služb in njihov način izvajanja,
  • določi način organizacije in dela občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni in izrednih razmerah,
  • odloča o drugih zadevah, ki jih določajo zakoni in statut.