Pristojnosti občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, njegovo pristojnost pa podrobneje določata Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 76/2008, 100/2008 – odl. Ust. sod.) in Statut Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/2006).

Slednji v 18. členu podrobneje opredeljuje pristojnosti občinskega sveta:

 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge občinske akte,
 • sprejema poslovnik za svoje delo,
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • potrjuje začasno nujne ukrepe,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,
 • imenuje člane nadzornega odbora na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določa njihovo organizacijo in delovno področje,
 • imenuje komisije in odbore občinskega sveta,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor za odločanje o tem ni pooblaščen župan s tem statutom,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • daje pobudo za sklice zborov občanov,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače, dela plače oziroma sejnine za delo občinskih funkcionarjev in članov organov ter delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, podeljuje koncesije in sprejema koncesijske akte,
 • voli, imenuje in razrešuje po predlogu župana svoje predstavnike v organe upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov,
 • daje mnenje k imenovanju načelnikov upravne enote,
 • imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih delovnih teles občine, ustanovljenih na podlagi posebnih zakonov,
 • sprejme ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta, župana in podžupana,
 • ustanavlja organe skupne občinske uprave,
 • ustanovi inšpekcijske službe,
 • predpisuje davke pod pogoji, ki jih predpisuje zakon, – obravnava poročilo nadzornega odbora, njegova priporočila in daje predloge v skladu s svojimi pristojnostmi,
 • ustanavlja, spreminja in ukinja ožje dele občine,
 • predpiše način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb,
 • odloča o načinu sporazumne delitve premoženja,
 • razpisuje naknadni ali svetovalni referendum,
 • odloča o ustanovitvi in izstopu občine iz pokrajine,
 • sprejme akt o ustanovitvi skupnosti, zveze ali združenja občin,
 • sprejme in posreduje mnenje državnemu zboru glede zakonov in drugih predpisov, ki so v skladu z ustavo v korist občin,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in njihov način izvajanja,
 • določi način organizacije in dela občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni in izrednih razmerah,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določajo zakoni in statut.
Preskoči na osrednjo vsebino