Pristojnosti občinske uprave

Splošne informacije

Občinska uprava ima nalogo opravljanja upravnih, strokovnih in drugih nalog v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih

Pri tem je poudarek predvsem na:

 • spremljanju stanja in razvoja na posameznih področjih
 • izvrševanju odlokov, odredb, pravilnikov, navodil in drugih aktov, ki jih sprejemata občinski svet in župan
 • izvrševanju zakonov in drugih predpisov države, ki se nanašajo na področja iz originalne ali prenesene pristojnosti občine
 • izdajanju posamičnih upravnih aktov
 • opravljanju organizacijskih, strokovnih in drugih nalog za župana, nadzorni odbor, občinski svet in odbore ter strokovne komisije. Semkaj spada pripravljanje ustreznih gradiv.
 • seznanjanju občinskega sveta in odborov s stanjem na posameznih področjih in predlaga ustrezne ukrepe
 • izvajanju nadzora nad izvajanjem predpisov in izrekanju sankcij za njihovo neizvajanje.

Pri opravljanju nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami ostalih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil.

Pristojnosti in naloge občinske uprave

Organi občinske uprave izvajajo naslednje naloge:

 • pripravljajo predloge razvojnih ter drugih programov in načrtov iz svojega področja dela in jih izvršujejo,
 • opravljajo strokovne in upravne naloge iz svojega področja dela, pripravljajo predloge programov in finančnih načrtov za proračun,
 • izvršujejo proračun,
 • opravljajo nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti, in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe, ter pripravljajo poročila in predloge iz svojega delovnega področja,
 • upravljajo s premoženjem občine in opravljajo nadzor nad upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem,
 • pripravljajo splošne in druge akte lokalnega pomena na področju svoje pristojnosti,
 • opravljajo naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na občino,
 • pripravljajo dokumentacijo za pridobivanje sredstev na razpisih,
 • pripravljajo in vodijo projekte na področjih iz njihove pristojnosti in sodelujejo v drugih projektnih skupinah,
 • koordinirajo javna dela s področja pristojnosti,
 • vodijo zbirke informacij javnega značaja.

Občinska uprava odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne in prenesene pristojnosti. Postopek vodi uradna oseba v skladu s pravili splošnega upravnega postopka.

Delo občinske uprave je javno.

Preskoči na osrednjo vsebino