Pristojnosti nadzornega odbora

Pristojnosti Nadzornega odbora Občine Radeče določa Statut Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/2006). Nadzorni odbor ima svoj poslovnik, s katerim so podrobneje določeni načini in postopki njegovega delovanja.

32. členom statuta določa, da je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

    • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
    • nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
    • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Poslovnik NO
Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora
Priloga k spremembam poslovnika NO

Preskoči na osrednjo vsebino