Pristojnosti krajevnih skupnosti

Krajevna skupnost lahko opravlja posamezne naloge, ki se nanašajo na njene prebivalce in sicer:

 • opravlja naloge v zvezi z vzdrževanjem nekategoriziranih cest in drugih javnih površin, katere so ji s posebnim aktom občinskega sveta prenesene v upravljanje,
 • skrbi za urejenost pokopališč in organizacijo pogrebne službe na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
 • upravlja z lastnim premoženjem in premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva, katero je s posebnim aktom občinskega sveta preneseno v njeno upravljanje,
 • v skladu z veljavnimi predpisi izvaja posamezne naloge v vojni in miru na področju zaščite in reševanja občanov,
 • sodeluje s pristojnimi občinskimi organi pri izvajanju nalog skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in odloki občinskega sveta,
 • sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
 • oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
 • seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • pospešuje kulturne, športne, rekreativne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizira kulturne, športne in druge prireditve,
 • sodeluje pri vzdrževanju objektov in naprav, namenjenih telesnovzgojnim in kulturnim dejavnostim,
 • skrbi za ohranitev naravnih in kulturno zgodovinskih spomenikov, tako da o njih in njihovem stanju obvešča pristojne službe,
 • organizira prostovoljno delo za uresničevanje krajevnih interesov, kot so čistilne akcije in podobno,
 • v skladu s predpisi občine oziroma na zahtevo njenih organov daje mnenja pred izdajo določenih posamičnih aktov o zadevah, ki se nanašajo na interese prebivalcev krajevne skupnosti,
 • v skladu z zakonom o gostinstvu daje pristojnemu občinskemu organu mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
 • daje pobude in predloge organom občine ali neposredno strokovnim službam centra za socialno delo za ukrepe pomoči socialno ogroženim osebam na svojem območju.
Preskoči na osrednjo vsebino