PRIJAVA ŠKODE ZARADI SUŠE

Nazaj

PRIJAVA ŠKODE ZARADI SUŠE
Občina Radeče obvešča, da bo na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-6/2012-309 z dne, 02.10.2012, pričela z zbiranjem vlog oškodovancev v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012.

Zbiranje vlog bo potekalo na Občini Radeče od 5. 10. 2012 do 15. 10 2012, v pisarni št. 5, prvo nadstropje, v času uradnih ur.

Pogoji:
• Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva (fizične ali pravne osebe), ki so utrpela škodo zaradi suše in so v času nastanka naravne nesreče bila vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.
• Zaradi suše se lahko prijavi le dejanska škoda po posameznem kmetijskem gospodarstvu, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
• Prijavitelj je kazensko in materialno odgovoren za točnost posredovanih podatkov.

• Obrazce (OBRAZEC 2) lahko posamezniki dobijo na Občini Radeče, Kmetijsko svetovalni službi Laško ali na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
• Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanci pošljejo na Občino Radeče, Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali jih osebno oddajo na Občino Radeče najkasneje do ponedeljka, 15. oktobra 2012. Izpolnjen obrazec mora biti s strani oškodovanca podpisan dvakrat, kot to izhaja iz obrazca.

• V primeru izpolnjevanja na občini oškodovanci s seboj obvezno prinesite tudi zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto (vloga za subvencijo), zaradi lažjega izpolnjevanja obrazca.

Prijava – OBRAZEC 2 mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
1.1. vrsta nesreče
1.2. datum
1.3. občina in kraj
1.4. ime in priimek lastnika ali najemnika oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5. davčna številka
1.6. naslov nosilca
1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, ni upravičen do državne pomoči.
1.8. transakcijski račun

KO – šifro in ime katastrske občine
GERK – številka GERK-a
VRSTA KULTURE in ŠIFRA – priloga 5
POŠKODOVANOST – odstotek poškodovanosti
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v GERK-u

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Slavka Kočevarja, tel. št. 03/56 80-818

obrazec 2
sifrant_kultur

Preskoči na osrednjo vsebino