Pravne zadeve

Nazaj

Svetovalec za splošne in pravne zadeve

Nataša Žnidaršič Mavri
pravnica@radece.si

Na področju pravnih zadev se v sodelovanju z zaposlenimi na drugih področjih dela opravljajo predvsem naslednje naloge:

 • pravna pomoč, svetovanje in organizacijske zadeve za potrebe župana, občinskega sveta in drugih organov občine,
 • pravna pomoč, svetovanje, strokovne in organizacijske naloge v zvezi in za potrebe krajevnih skupnosti, vključno s podporo priprave aktov, programov in spremljanja izvajanja nalog iz njihove pristojnosti,
 • zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
 • priprava občinskih predpisov, pogodb in drugih pravnih aktov,
 • sodelovanje pri izvedbi najzahtevnejših projektov,
 • organizacija dela v občinski upravi,
 • kadrovska opravila,
 • varstvo in zdravje pri delu,
 • medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
 • vodenje postopka in pripravo aktov na področju podeljevanja koncesij,
 • vodenje postopka v zvezi z ustanovitvijo in organiziranjem javnega zavoda,
 • pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil.
PRILAGAJANJE