Gospodarstvo in prostor

Nazaj

Splošni kontakt: gospodarstvo@radece.si

Višji svetovalec za gospodarstvo

Dalibor Crljenković
dalibor.crljenkovic@radece.si

Na področju gospodarstva in prostora se opravljajo naslednje naloge:

  • načrtovanje dela in razvoja na področju gospodarskih javnih služb,
  • načrtovanje aktivnosti na področju obrti, kmetijstva, turizma in trgovine,
  • načrtovanje aktivnosti na področju stanovanjskega gospodarstva, ekologije, nadzor nad krajevnimi prireditvami,
  • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (promet s stavbnimi zemljišči in opremljanje stavbnih zemljišč, odmera komunalnega prispevka, obračun komunalnih taks),
  • načrtovanje in urejanje prostora,
  • opravljanje nalog v zvezi z urejanjem prostora, urejanjem podeželja in urbanizma,
  • načrtovanje, priprava in vodenje investicij na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialne, kulturne in športne dejavnosti ter spomeniškega varstva,
  • tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja,
  • izdaja potrdil iz uradnih evidenc,
  • strokovne in tehnične naloge s področja obrambe,
  • strokovne in tehnične naloge s področja varstva okolja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (civilna zaščita in reševanje ter požarna varnost).

 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

V skladu s sprejetim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče(Ur.l.RS, št. 5/04, 16/05, 2/2010) uporabniki stavbnih zemljišč na območju občine Radeče plačujejo nadomestilo za uporabo le-teh.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od površine zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Za zazidana stavbna zemljišča se po Odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.

Za nezazidana stavbna zemljišča se po Odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in, da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

Zavezanec mora prijaviti Občini Radeče zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela zemljišča oz. po spremembi. Prijavo opravi z obrazcem – napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (wordov dokument).
Izpolnjen in podpisan obrazec se odda v vložišču, pisarna št.09 ali pošlje po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekta in omrežja lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje priključno moč obstoječih objektov.

Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Zavezanec odda vlogo na obrazcu – zahteva za odmero komunalnega prispevka (Wordov dokument). Vloga se kolkuje s 22,66 EUR, upravne takse in se odda v vložišču, pisarna št. 09 ali pošlje po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

OBRAČUN KOMUNALNIH TAKS

V skladu s sprejetim Odlokom o komunalnih taksah v Občini Radeče (Ur.l.RS, št. 5/00) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Radeče (Ur.l. RS, št. 112/00)je taksni zavezanec pravna oziroma civilnopravna oseba in samostojni podjetnik, ki v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo neposredno uporablja taksne predmete ne glede na njihovo lastništvo, oziroma opravlja storitve, od katerih se plača taksa.

V občini Radeče se plačujejo komunalne takse za naslednje taksne predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih in zabaviščnih parkih,
2. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
3. za uporabo javnih površin ob poslovnem objektu za potrebe poslovne dejavnosti,
4. za začasno uporabo javnih površin za gospodarske, zabavne in druge prireditve,
5. za priložnostna sporočila, objave in oglase z mobilnimi ozvočevalnimi postajami in podobnimi sredstvi,
6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago izven poslovnega prostora,
7. za uporabo javnih površin za parkiranje in kampiranje,
8. za parkiranje tovornjakov in priklopnikov na parkiriščih, namenjenih za parkiranje tovornih vozil,
9. za vsako točilno mesto za prodajo vseh vrst pogonskega goriva,
10. za poslovanje nočnih lokalov

Vsak taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu organu vsako leto najkasneje do 1.decembra sam prijaviti letno taksno obveznost za naslednje leto, na obrazcu – prijava taksnih predmetov oz. storitev (wordov dokument).

Izpolnjena in podpisana prijava se odda v vložišču, pisarna št. 09 ali pošlje po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

LOKACIJSKA INFORMACIJA, POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA, POTRDILO O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE IN POTRDILO O POGOJIH PARCELACIJE NA STAVBNIH ZEMLJIŠČIH

Lokacijska informacija:

Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora, je v skladu z 80. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1 Ur. l. RS, št. 110/02, 08/03, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10) in 42. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1, 44/07, 108/09) ter upoštevajoč določila 104. in 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09) dolžan vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo, ki ima značaj potrdila iz uradne evidence.
Glede na namen, za katerega se lokacijska informacija potrebuje, se lahko izdata naslednji vrsti lokacijske informacije: 1. lokacijska informacija za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del na zemljiščih ali objektih,
2. lokacijska informacija za namen določitve gradbene parcele k obstoječim objektom.
Kadar je izdana lokacijska informacija iz 1. točke (za namen gradnje objektov…), se šteje, da je s tem za isto zemljiško parcelo oziroma parcele izdana tudi lokacijska informacija iz 2. točke.

Vlogo za izdajo lokacijske informacije lahko zainteresirani odda na obrazcu – vloga za izdajo lokacijske informacije (wordov dokument). Vloga se kolkuje z 22,70 EUR upravne takse.

Vloga se odda v vložišču ali pošlje po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča:

Potrdilo predstavlja podatek o namenski rabi zemljišča ter podatek o morebitnih prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem zemljišču. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo dela občinskega prostorskega načrta. Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku.
Po Zakonu o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5 in spremembe) je treba za potrdilo o namenski rabi plačati upravno takso po tarifni št. 37 v višini 22,70 EUR (od 21. 5. 2016 dalje).
Občina Radeče je za vas pripravila nov obrazec za vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (wordov dokument).

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Vloga se odda v vložišču, pošlje po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali po elektronski pošti na naslov: info@radece.si

Po tretjem odstavku 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) se šteje, da predstavlja en zahtevek/vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi največ deset posameznih zemljiških parcel znotraj posamezne katastrske občine..

Potrdilo o predkupni pravici Občine Radeče:

V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1 Ur. l. RS, št. 110/02, 08/03, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10) lahko zainteresirani zaprosi tudi za izdajo potrdila o predkupni pravici Občine Radeče. Zahtevo odda na obrazcu – vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici (wordov dokument). V skladu z 28. členom ZUT (Ur. l. RS 42/07-UPB3, 126/07-ZUT-G) je vloga oproščena plačila upravne takse.

Vloga se odda v vložišču ali pošlje po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

Potrdilo o pogojih parcelacije na stavbnih zemljiščih:

V kolikor so v prostorskih aktih za območja stavbnih zemljišč določeni pogoji za parcelacijo, te v skladu s 1. odstavkom 69. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09) ni mogoče izvesti mimo upoštevanja teh pogojev. Pogoje za parcelacijo pooblaščeni geodet pridobi pri občinskem organu, pristojnem za urejanje prostora. Pogoje se izda v obliki potrdila, ki vsebuje tudi podatek o namenski rabi zemljišča. Zahtevo za izdajo potrdila se odda na obrazcu – vloga za izdajo potrdila o o pogojih parcelacije na stavbnih zemljiščih (wordov dokument). V skladu z 28. členom ZUT (Ur. l. RS 42/07-UPB3, 126/07-ZUT-G) je vloga oproščena plačila upravne takse.

Vloga se odda v vložišču ali pošlje po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

DOVOLJENJE ZA OBRATOVANJE GOSTINSKEGA OBRATA V PODALJŠANEM ČASU OB RAZNIH PRILOŽNOSTIH

Glede na vsebino 17.člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l.RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06), lahko gostinec brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakih po enkrat), ob drugih priložnostih pa le po določitvi občinskega organa, pristojnega za gostinstvo.

V skladu s 5. členom Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Radeče (Ur.l.RS, št. 109/01), sme gostinski obrat ali kmetija, ne glede na že izdano soglasje k podaljšanem času, občasno obratovati v dodatnem podaljšanem času ob izjemnih prilikah (poroke, obletnice,..), vendar si mora za to izjemno podaljšanje obratovalnega časa vsakič pridobiti predhodno soglasje Občinske uprave Občine Radeče, za katero zaprosi najmanj 15 dni pred nameravano prireditvijo.
Soglasja so vezana na točno določene datume in ne veljajo za druge dni.

V ta namen lahko vlagatelj izpolni obrazec – vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata ali kmetije v podaljšanem obratovalnem času ob raznih priložnostih (wordov dokument). Po zakonu o upravnih taksah je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR.

Vloga se odda v vložišču, soba št. 09 ali pošlje po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

Preskoči na osrednjo vsebino