Finance

Nazaj

Finančnik VII/2 (II)

Tomaž Bervar
racunovodstvo@radece.si

V okviru Občine Radeče se vodi knjigovodska evidenca in finančno poslovanje za:

  • Proračun Občine Radeče,
  • KS Jagnjenica,
  • KS Radeče,
  • KS Svibno,
  • KS Vrhovo,
  • JZ KTRC Radeče,
  • Gasilsko zvezo Radeče.

Knjigovodstvo Proračuna Občine Radeče in krajevnih skupnosti se vodi po predpisih za proračun in proračunske uporabnike (drugi uporabniki).
Knjigovodstvo JZ KTRC Radeče se vodi po predpisih za javne zavode (določeni uporabniki). Knjigovodstvo Gasilske zveze Radeče se vodi po predpisih za društva.

V okviru računovodskih del ločimo knjigovodske evidence na področju saldakontov dobaviteljev (prejeti računi), saldakontov kupcev (izdani računi), knjigovodstvo osebnih dohodkov, knjigovodstvo osnovnih sredstev in knjigovodstvo glavne knjige.

Plačilni promet se za Proračun Občine Radeče, krajevne skupnosti in za JZ KTRC vodijo na transakcijskih računih pri Upravi RS za javna plačila enota Žalec, za Gasilsko zvezo Radeče pa pri Banki Celje.

Poleg tekočega knjiženja poslovnih dogodkov se v okviru računovodstva pripravljajo še mnoga poročila. Za Proračun Občine Radeče se mesečno pripravljajo poročila P – Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in P1 – Poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih, ki se redno posredujeta Ministrstvu za finance. Pripravljajo se mesečna, tromesečna in letna poročila o uresničevanju planov. Računovodstvo sodeluje pri pripravi proračuna Občine Radeče za vsako koledarsko leto, po potrebi pa v sodelovanju z drugimi odgovornimi za posamezna področja občinske uprave pripravlja rebalans proračuna.

Pred pripravo zaključnega računa računovodstvo sodeluje pri pripravi letnih popisov oziroma inventure, ki jo za Občino opravi inventurna komisija, imenovana s sklepom župana.
Januarja in februarja poteka intenzivno delo na usklajevanju knjigovodskih evidenc in pripravi zaključnih računov. Marca se v računovodstvu izdelajo premoženjske bilance proračuna Občine Radeče, vseh štirih krajevnih skupnosti in JZ KTRC. Do konca marca prejmemo še premoženjske bilance JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, GŠ Radeče, Zdravstvenega doma Radeče, Knjižnice – enote Radeče, Regijskega študijskega središča Celje. Tudi JP Komunala Radeče izdela premoženjsko bilanco. Do konca aprila se izdela zbirna premoženjska bilanca Občine Radeče, iz katere ugotovimo premoženje Občine Radeče. Podatke posredujemo Ministrstvu za finance, sektorju za glavno knjigo in zakladnice.

Na področju osebnih dohodkov se mesečno izpolnjujejo statistični obrazci, obrazci za Davčno upravo RS, januarja zberemo celoletne podatke za dohodnino in jih posredujemo zaposlenim in DURS-u. Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa se posredujejo podatki o bruto osebnih dohodkih in opravljenih urah za preteklo leto.

Posebni del proračuna 2007
Posebni del proračuna 2008
Rebalans 2007-obrazložitev
Rebalans 2007-kazalo
Rebalans 2007-načrt nabav in gradenj
Rebalans 2007-NRP 2007-2008(do 2011)
Rebalans 2007-posebni del
Rebalans 2007-splošni del
Rebalans 2007-uvod
Splošni del proračuna 2007
Splošni del proračuna 2008

PRORAČUN 2009 IN 2010 – sprejet na 16. redni seji OS dne 23. 12. 2008
– Uradni list 124/08 z dne 30. 12. 2008
Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2009
Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2010
Sprejet proračun 2009 in 2010 – v kompletu

ZAKLJUČNI RAČUN 2009
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2009, sprejet na 23. redni seji dne 10. 05. 2010
– Uradni list 40/10 z dne 21. 05. 2010

Sprejet zaključni račun 2009 – v kompletu

Sklep o začasnem financiranju (sprejet na 3. Seji OS Občine Radeče, dne 21. 12. 2010)
Posebni del proračuna – začasno financiranje

ZAKLJUČNI RAČUN 2010
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2010, sprejet na 7. redni seji dne 14. 04. 2011
– Uradni list RS št. 35/2011, z dne 13. 5. 2011

Sprejet zaključni račun 2010

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2011
II. Posebni del proračuna-2011
Načrt razvojnih programov-2011
Obrazlozitve proracuna za leto 2011-MIF
Odlok o proracunu 2011-objava
Splosni del proracuna-2011

ZAKLJUČNI RAČUN 2011
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2011, sprejet na 12. redni seji dne 19. 03. 2012
– Uradni list RS št. 24/2012, z dne 30. 3. 2012

Sprejet zaključni račun 2011

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2012
II. Posebni del proracuna
Nacrt razvojnih programov-2012
Obrazlozitve proracuna za leto 2012-MIF
Odlok o proracunu 2012-objava
Splosni del proracuna-2012

REBALANS PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETO 2012
sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 20. 12. 2012 – Uradni list RS, št.: 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Uvod rebalans proračuna 2012
Odlok o rebalansu proračuna 2012
Rebalans proračuna 2012
II. Posebni del proracuna 2012
Načrt razvojnih programov – rebalans proračuna 2012
Obrazložitev rebalans proračuna 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2012
Zaključni račun 2012 sprejet 15.4.2013 na 18. redni seji občinskega sveta, objavljeno – Ur. l. RS, št. 38/2013 dne 3.5.2013.

Sprejet zaključni račun 2012

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2013
sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 20. 12. 2012 – Uradni list RS, št.: 109/2012 z dne 31. 12. 2012

II. Posebni del proračuna-2013
Načrt razvojnih programov-2013
Obrazložitve proračuna za leto 2013
Odlok o proračunu 2013-objava
Splosni del proračuna-2013
Tabele nepremičnin 2013-2014
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičninami 2013

ZAKLJUČNI RAČUN 2013
Zaključni račun 2013 sprejet 10.4.2014 na 23. redni seji občinskega sveta, objavljeno – Uradni list št. 26/2014 dne 14.04.2014.

ZR Občina 2013

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2014
sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 20. 12. 2012 – Uradni list RS, št.: 109/2012 z dne 31. 12. 2012

II. Posebni del proračuna-2014
Načrt razvojnih programov-2014
Obrazložitve proračuna za leto 2014
Odlok o proračunu 2014-objava
Splosni del proračuna-2014
Tabele nepremičnin 2013-2014
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičninami 2014

SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2014
Spremembe proračuna 2014 sprejete dne 19.12.2013, na 22. redni seji občinskega sveta, objavljeno – Ur. l. RS, št. 110/2013 dne 27.12.2013.

II. Posebni del proračuna-2014
Načrt razvojnih programov-2014
Obrazložitve sprememb proračuna za leto 2014
Načrt nakupa 2014
Sprememba proračuna 2014
Odlok o spremembah proračuna 2014

ZAKLJUČNI RAČUN 2014
Zaključni račun 2014 sprejet 24.4.2015 na 7. redni seji občinskega sveta, objavljeno –  Uradni list št. 28/2015 dne 24.4.2015.

Zaključni račun 2014

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJUjan.-marec 2015.  Sklep župana 23.12.2014, Ur.l.RS št. 95/14 dne 29.12.2014

SKLEP o začasn.financiranju jan.-marec 2015
Posebni del jan.-marec 2015 začasno financiranje
BU zač.financ.jan.-marec 2015

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2015
sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 25. 2. 2015 – Uradni list št. 13/2015 dne 27.02.2015

Posebni del proračuna 2015
NRP zbirno – predlog 14.1.2015
Obrazložitev (SD,PD,NRP)-2015
Odlok o proračunu 2015
Splošni del proračuna-2015
Tabela nepremičnin -2015

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2016

sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 23. 12. 2015 – Uradni list št. 105/2015 dne 30.12.2015

Posebni del proračuna 2015-Plan 2016
NRP 2016-2019
Obrazložitev (SD, PD, NRP) 2016
Odlok o proračunu 2016
Bilanca uspeha 2016 – Plan 2016
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičninami

ZAKLJUČNI RAČUN 2015
Zaključni račun 2015 sprejet 13.4.2016 na 11. redni seji občinskega sveta, objavljeno – Uradni list št. 13/2015 dne 27.02.2015.

Zaključni račun 2015

 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2016
sprejet na 11.redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 13.4.2016 – Uradni list št. 29/2016 dne 22.04.2016

Posebni del rebalansa A proračuna-2016
NRP reb.A 16- 2016-2019
Obrazložitve rebalansa A proračuna 2016
Odlok rebalans A – podpisan
Splošni del rebalansa A proračuna-2016

 

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2017

sprejet na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 22. 12. 2016 – Uradni list št. 87/2016 dne 29.12.2016

Posebni del proračuna – Plan 2017
NRP 2017-2020
Plan 2017 – obrazložitve
Bilanca Uspeha – Plan 2017
Odlok proračuna 2017
Sklep prodaja nepremičnin 2017

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2016
Zaključni račun 2016 – ZR 2016

 

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2018

sprejet na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, 21.12.2017 – Uradni list št. 79/2017 dne 28.12.2017

Posebni del proračuna 2018
NRP 2018-2021
Splošni del proračuna 2018
ODLOK – PRORAČUN 2018
Pridobivanje nepremičnega premoženja 2018
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem 2018
Plan 2018 – obrazložitve

ZAKLJUČNI RAČUN 2017

Zaključni račun Občine Radeče 2017 sprejet 12.4.2018 na 21. redni seji Občinskega sveta, objavljeno – Uradni list št. 28/2018 dne 20.04.2018

Zaključni račun 2017

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJUjan.-marec 2019.  Sklep župana 18.12.2018, Ur.l.RS št. 84/18 dne 28.12.2018

Sklep o začasnem financiranju januar – marec 2019
Posebni del januar – marec 2019  začasno financiranje

 

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2019

sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, 21. 3. 2019 – Uradni list št. 20/2019 dne 29.03.2019

Posebni del proračuna 2019
NRP 2019-2022
Splošni del proračuna 2019
ODLOK – PRORAČUN 2019
Pridobivanje nepremičnega premoženja 2019
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem 2019

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2018

Zaključni račun Občine Radeče za leto 2018 sprejet 10. 4.2019 na 5. redni seji Občinskega sveta, objavljeno – Uradni list št. 30/2019 dne 10. 5. 2019

Zaključni račun 2018

 

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2020

sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, 19. 12. 2019 – Uradni list št. 80/2019 dne 27. 12. 2019

Posebni del proračuna 2020
NRP 2020-2023
Splošni del proračuna 2020
ODLOK – PRORAČUN 2020
Pridobivanje nepremičnega premoženja 2020
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem 2020

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2019

Zaključni račun Občine Radeče za leto 2019 sprejet 28. 5. 2020 na 9. redni seji Občinskega sveta, objavljeno – Uradni list št. 82/2020 dne 5. 6. 2020

Zaključni račun 2019

 

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino