Družbene dejavnosti

Nazaj

Svetovalec za družbene dejavnosti

Melita Simončič
druzbene.dej@radece.si

Na področju družbenih dejavnosti se opravljajo, načrtujejo in koordinirajo strokovna, upravna in operativna dela na področjih:

Na področju družbenih dejavnosti se opravljajo naslednje naloge:

 • spremljanje in proučevanje problematike na posameznem področju družbenih dejavnosti,
 • izvajanje nalog v zvezi s financiranjem programov javnih zavodov in drugih nosilcev programov,
 • skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordiniranje delovanja različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti,
 • socialno varstvo občanov in nadzor javne službe pomoč na domu,
 • spremljanje investicij, vzdrževanja in obnove prostorov ter opreme javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti,
 • sodelovanje pri postopkih ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov,
 • organiziranje šolskih prevozov za osnovnošolske otroke,
 • zagotavljanje mrliško-pregledne službe,
 • skrb za uravnotežen razvoj dejavnosti svojega področja in opravljanje koordinativne vloge,
 • sodelovanje pri pripravi pravnih aktov za področje družbenih dejavnosti,
 • načrtovanje, priprava in izvajanje javnih razpisov za razpoložljiva proračunska sredstva na področju družbenih dejavnosti,

Oddelek pri opravljanju nalog sodeluje z organi občine, drugimi oddelki občinske uprave ter z drugimi fizičnimi in pravnimi osebami. Med drugim tudi:
· organizira izvedbo jubilejnih porok,
· poskrbi za izvedbo javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj,
· sprejema vloge in vodi evidenco o prosilcih za neprofitna stanovanja,
· organizira letovanja socialno šibkih otrok.

DENARNA POMOČ V IZJEMNIH PRIMERIH

Enkratna denarna pomoč po PRAVILNIKU o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče (Ur. l. RS, št. 22/13 in spr.) je denarna pomoč, ki se upravičencem lahko podeli največ enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.

Upravičenci do prejema denarne pomoči po tem pravilniku so tisti občani, ki imajo najmanj leto dni prijavljeno stalno bivališče v Občini Radeče in ki v Občini Radeče tudi dejansko stalno prebivajo.

Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presega višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji ­(ZUTPG), za več kot 50%, z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma socialnih razmer upravičenca.

Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nujno potrebna pomoč občine,
 • da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske,
 • da nimajo dovolj lastnih sredstev za preživetje, nimajo premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje ter da aktivno rešujejo svojo socialno problematiko.

Denarne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, in sicer s plačilom neplačanih obveznosti do Občine Radeče oziroma pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče. V primeru, da upravičenec nima odprtih obveznosti do Občine Radeče in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče, se denarna pomoč lahko uporabi za plačilo električne energije, nabavo kurjave in drugih nujnih življenjskih potrebščin.

Osnova za določitev višine denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družinskih članov. Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.

Dodeljena denarna pomoč upravičencem je praviloma znesek v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji (ZUTPG), izjemoma lahko znaša največ 1,5 kratnik le tega.

Izjemoma se lahko v posameznem primeru pri odločanju o upravičenosti do enkratne denarne pomoči oziroma o višini doplačila upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj upravičenca ali zavezanca in se enkratna denarna pomoč:

 1. ne dodeli oziroma se določi nižji znesek od predpisanega, če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj upravičenca ali družine bistveno boljši, kot izhaja iz izkazanega dohodka (materialnega stanja) oziroma da je izkazano stanje v vlogi zaradi utemeljenih razlogov drugačno od dejanskega;
 2. ne dodeli, če je kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu oziroma v istem gospodinjstvu, v tekočem letu že pridobil denarno pomoč;
 3. ne dodeli, če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči;
 4. dodeli ali se določi višji znesek od predpisanega, če se ugotovi, da kljub preseganju cenzusa določenega v 5. členu, vlagatelj živi v izredno težkih socialnih razmerah, ki so posledica težje bolezni, smrti hranitelja, elementarnih in drugih nesreč, izgube zaposlitve, ki ni nastala po lastni krivdi ter drugih izjemnih okoliščinah.

Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči«.

Po prejemu denarne pomoči so upravičenci dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po datumu nakazila denarne pomoči, razen v primerih, ko se denarna pomoč nakaže v funkcionalni obliki za plačilo obveznosti ali plačilo položnic.

Če upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi vseh sredstev v postavljenem roku, naslednjih 14 mesecev od poteka 45 dnevnega roka iz prejšnjega odstavka ne more uveljaviti pravice do denarne pomoči.

 

ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je enkratna denarna pomoč družini novorojenca, s katero se ji zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ureja jo Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 41/07, 32/09, 11/13, 207/21).

Upravičenec do denarne pomoči po pravilniku je eden od staršev, pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Radeče.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, je državljan Republike Slovenije in ima na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Radeče.

Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči za novorojenca s pismeno vlogo na obrazcu, ki je na voljo na sedežu občine in objavljen na spletni strani občine, in ga pošlje po pošti ali vloži na sedežu Občine Radeče. Upravičenci uveljavljajo pravico do denarne pomoči najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se pomoč uveljavlja. Po preteku tega roka se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.

DENARNA POMOČ ZA VELIKE DRUŽINE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 22/2017), ki je stopil v veljavo s 13. 5. 2017, konkretneje določa pogoje za dodelitev denarne pomoči za družine s štirimi ali več otroki.

Občina Radeče, kot obliko denarne pomoči, nameni enkrat letno dodatek za veliko družino v višini 200,00 EUR družinam s štirimi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

Do dodatka je na podlagi izpolnjene vloge za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino z zahtevanimi prilogami upravičen eden od staršev, ki ima skupaj z vsaj štirimi otroki:

 • najmanj eno leto dni prijavljeno skupno stalno prebivališče na območju občine Radeče,
 • da so upravičenec in otroci državljani RS in dejansko prebivajo v RS.

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Radeče, na proračunski postavki »Denarna socialna pomoč«.

Pravico lahko uveljavlja eden od staršev na podlagi izpolnjene vloge: Vloga – dodatek za veliko družino

Preskoči na osrednjo vsebino