P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Nazaj

RRA Posavje obvešča, da je bil dne 27.12.2019 v Ur. l. RS, št. 80/2019 objavljen javni razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja:
• iz problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (kamor sodi tudi območje občine Radeče) in
• iz obmejnih problemskih območjih (kamor sodi tudi območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki).

Upravičeni stroški:

• naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov),
• naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
• strošek materiala in trgovskega blaga,
• strošek storitev,
• stroški dela.

Upravičenost nastanka stroškov: največ 4 mesece pred oddajo vloge in največ 8 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Višina kredita: 5.000 do 25.000 EUR.

Obrestna mera in ročnost: obrestna mera je fiksna in znaša 1,1 %, ročnost od 12 do 60 mesecev.

Roki za oddajo vlog: 01. 02. 2020, 01. 03. 2020, 01. 04. 2020, 01. 05. 2020, 01. 06. 2020, 01. 07. 2020, 01. 09. 2020 in 01. 10. 2020.

Več informacij na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99 

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino