Projekt ESRR: Oživimo savske zgodbe

Nazaj

 

OŽIVIMO SAVSKE ZGODBE

 

Akronim:

Vrednost projekta: 169.451,38 €

Vrednost sofinanciranja: 119.886,65 €

Partnerji: JZ KTRC Radeče, Občina Radeče, Posavski muzej Brežice

Trajanje: april 2019 do december 2020

 

Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v petek, 12. aprila 2019, prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) bo sofinancirana operacija z nazivom Oživimo savske zgodbe. V projektu smo svoje moči združili Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Občina Radeče in Posavski muzej Brežice. Skupna vrednost projekta znaša 169.451,38 evrov, predvideni znesek sofinanciranja je 119.886,65 evrov. Projekt Oživimo savske zgodbe sestoji iz treh faz, izvajati pa se je pričel v aprilu 2019. Zaključek operacije je predviden do 31. 12. 2020.

S partnerji, ki so prepoznali priložnosti neizkoriščenih potencialov reke Save in njenih pritokov, želimo s projektom doseči, da splavarjenje z vsemi historičnimi podlagami, modernimi pristopi in povezovanjem z ostalimi ponudniki postane eden ključnih nosilcev in promotorjev turizma na destinaciji Čatež in Posavje. 

Najvidnejši rezultat projekta je zagotovo novozgrajeni splav. Z njim bomo v povezavi še z nekaterimi posavskimi ponudniki krenili v smeri razvijanja 5* doživetja. Zbrali bomo tradicionalno splavarsko opremo, pripravili elaborat za vzpostavitev splavarske zbirke in elaborat za vpis splavarjenja v register nesnovne dediščine. Z vzpostavitvijo regijske partnerske mreže ponudnikov in številnimi delavnicami bomo razvijali inovativno-kreativne ideje na področju turizma, marketinško bomo opolnomočili ponudnike, izboljšali izkustvo gosta pred prihodom na destinacijo in razvijali atraktivne doživljajske produkte. S projektom so povezani tudi kulinarični dogodki in dvig vidnosti destinacije z aktivacijo novinarjev, blogerjev in vlogerjev.

V duhu tradicije delovanja KTRC Radeče bomo turizem povezali tudi z vseživljenjskim učenjem in tako po principu »od spodaj navzgor« s pomočjo študijskih krožkov razvijali in udejanjali inovativne zgodbe. S pomočjo integralnega turističnega produkta bomo povezali ponudnike ob Savi, ki bodo savske zgodbe komunicirali tudi preko aplikacije in skupnega kataloga. Seveda pa bomo s pomočjo muzejskih učnih uric v dogajanje vključili tudi otroke.

Pri izvajanju operacije »Savske zgodbe« bomo partnerji sledili specifičnim ciljem SLR, in sicer:

 • Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

V okviru projekta bomo zaposlili eno osebo za ½ delovni čas. Glavna naloga te osebe bo, poleg vodenja in koordiniranja projekta, predvsem povezovanje in aktiviranje ponudnikov ter lokalnega prebivalstva. Z vsebinami, h katerim se zavezujemo s projektnim predlogom, pa si želimo spodbuditi tudi kreiranje kakovostnih in trajnostno orientiranih delovnih mest v prihodnosti.

 1. vzpostaviti regionalno partnersko mrežo ponudnikov;
 2. aktivirati medsektorsko sodelovanje;
 • Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

S projektom »Savske zgodbe« bomo osvetlili potenciale reke Save in njenih pritokov skozi tradicionalni promet (čolnarstvo, splavarstvo, brodarstvo) in tradicionalne gospodarske povezave. Povezovanje tradicije z mehkimi oblikami turizma je ključno, vendar pa ne povsem preprosto. Zato bomo skozi aktivnosti operacije velik poudarek namenili tudi opolnomočenju lokalnih turističnih ponudnikov, ki se bodo skozi nove integralne produkte lahko tesneje povezali s turističnim gospodarstvom, turističnimi tokovi in drugimi gospodarskimi sektorji.

 1. aktivirati in povezati ponudnike v inovativno mrežo;
 2. izboljšati obstoječi produkt splavarjenja in ga povezati v integralni produkt, ki bo zagotavljal 5* doživetja na širšem območju reke Save in njenih pritokov;
 3. povečati dostopnost do znanja za boljše opolnomočenje ponudnikov;
 4. povezati tradicijo in dediščino z mehkimi oblikami turizma;
 5. izkoristiti obstoječe potenciale in jih implementirati v nove atraktivne doživljajske produkte;
 6. pripraviti podlage za regijski sistem trženja;
 7. s pomočjo študijskih krožkov detektirati in aktivirati »tiha« znanja lokalnega prebivalstva za razvoj novih produktov;
 8. aktivirati promocijo produktov povezanih s Savo in njenimi pritoki;
 • Cilj 1.3: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

S projektom bomo naslovili predvsem otroke, ki jim bomo poskušali približati tradicijo povezano z reko Savo, ter starejše prebivalstvo, ki ga bomo preko študijskih krožkov vključili v odkrivanje tihega znanja, in poskusili doseči disperzijo teh znanj in veščin.

 1. mladim približati historične in tradicionalno orientirane potenciale reke Save; s pomočjo principov vseživljenjskega učenja in študijskih krožkov aktivirati tiho znanje

Glavne aktivnosti operacije:

 • Izdelava splava in oprema splava, ki bo primeren za vključitev v kvaliteten integralni 5* turistični produkt;
 • Oblikovanje integralnega produkta »Savske zgodbe«;
 • Oblikovanje medsektorskega integralnega produkta;
 • Vzpostavitev regijske partnerske mreže ponudnikov;
 • Zbiranje tradicionalne splavarske opreme;
 • Izdelava elaborata za vpis splavarjenja v register nesnovne kulturne dediščine;
 • Regijske inovativno-kreativne delavnice za ponudnike;
 • Marketinško opolnomočenje ponudnikov v regiji;
 • Izboljšanje doživetja gosta pred prihodom na destinacijo;
 • Razvoj atraktivnih izkustvenih produktov;
 • Priprava podlag za vzpostavitev regijskega sistema trženja;
 • Priprava elaborata za ureditev posavske splavarske zbirke;
 • Muzejske učne ure (promet in gospodarstvo na Savi, Sava v antiki, savske zgodbe);
 • Izdelava varnostnega filma za splav;
 • Izdelava promo filma za splav;
 • Animacija blogerjev in vlogerjev;
 • Študijska tura za novinarje;
 • Izvedba kulinaričnega dogodka na splavu;
 • Izdaja kataloga Savske zgodbe;
 • Priprava vsebin za »content« marketing;
 • Študijski krožki (Splavi naših dedov, Savske zgodbe).
Preskoči na osrednjo vsebino