OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

Nazaj

 
Občina Radeče obvešča, da bo na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13-DGZR z dne, 12. 8. 2022, pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Zbiranje vlog bo potekalo na Občini Radeče od 24. 8. 2022 do 22. 9. 2022, v pisarni št. 5, prvo nadstropje, v času uradnih ur.

Pogoji:

·         Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva (fizične ali pravne osebe), ki so utrpela škodo zaradi suše in so bila v času nastanka naravne nesreče vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.5.2022, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.

·         Zaradi suše se lahko prijavi le dejanska škoda po posameznem kmetijskem gospodarstvu, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

·         Prijavitelj je kazensko in materialno odgovoren za točnost posredovanih podatkov.

·         Obrazce (OBRAZEC 2) lahko posamezniki dobijo na Občini Radeče, Kmetijsko svetovalni službi Laško ali na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

·         Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanci pošljejo na Občino Radeče, Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali jih osebno oddajo na Občino Radeče najkasneje do četrtka, 22. septembra 2022. Izpolnjen obrazec mora biti s strani oškodovanca podpisan dvakrat, kot to izhaja iz obrazca.

·         V primeru izpolnjevanja na občini oškodovanci s seboj obvezno prinesite tudi zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto (vloga za subvencijo), zaradi lažjega izpolnjevanja obrazca.

Prijava – OBRAZEC 2 mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

1.1.   vrsta nesreče = SUŠA 2022
1.2.   datum = 31.5.2022
1.3.   občina
1.4.   ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5.   davčna številka
1.6.   naslov nosilca
1.7.   KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.5.2022, ni upravičen do državne pomoči.
1.8.   transakcijski račun

GERK  –  številka GERK-a
VRSTA KULTURE in ŠIFRA – glej seznam kultur
POŠKODOVANOST – odstotek poškodovanosti
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u
Razred donosa (D) in Škoda (G) se ne vnašata-izračuna program

obrazec_2_PRIJAVA_ŠKODE_OBČINA_RADEČE

KMETIJSKE_KULTURE

 

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 03/56 80-818, Dalibor Crljenkovič.

PRILAGAJANJE