Obvestilo o zaključeni akciji zbiranja pomoči za družino Čajko

Nazaj

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/2006 – UPB1) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo) sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v torek, 22. decembra 2009, ob 16.00 v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče.

DNEVNI RED

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 30. 11. 2009

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

5. Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi hiše Svibno 17, Radeče, za kulturni spomenik lokalnega pomena – druga obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti gdč. Melita Simončič

6. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radeče – druga obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

7. Izvrševanje Proračuna januar – november 2009
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

8. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – skrajšani postopek
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije g. Andrej Hudoklin

9. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi Akta o ustanovitvi JP Komunala Radeče d.o.o.
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: direktor JP Komunala Radeče d.o.o., g. Boris Knavs

10. Obravnava in izdaja soglasja k Statutu ZD Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

11. Izdaja soglasja k imenovanju direktorice JZ ZD Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

12. Sprejem sklepa o začetku postopka za imenovanje direktorja JZ KTRC Radeče in imenovanje razpisne komisije
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

13. Obravnava in potrditev predloga za priznanje Ivana Pešca v letu 2010
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Rafaela Pintarič

14. Obravnava in sklepanje o predlogih Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
a) Razrešitev člana v Odboru za družbene dejavnosti, socialno politiko in delo z društvi
b) Imenovanje novega člana v Odbor za družbene dejavnosti, socialno politiko in delo z društvi
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Rafaela Pintarič

15. Obravnava in sprejem:
a) Sklepa o določitvi točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
b) Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
c) Sklepa o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

16. Razno

Župan Občine Radeče
Matjaž Han

VABLJENI:
– svetniki
– direktorica občinske uprave
– predsednik NO
– podžupanja
– uvodničarji:/zaposleni na občini/
– direktorji javnih zavodov in
– direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– predsedniki svetov KS
– akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino