Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN Dobrava

Nazaj

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017) ter na podlagi 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/2006-UPB1, 110/2009 in 92/2012) župan Občine Radeče s tem javnim naznanilom obvešča občane in zainteresirano javnost o  

JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Radečah

 Več v prilogi: Dopolnjen osnutek OPPN Dobrava

Zapisnik javne obravnave OPPN Dobrava

PRILAGAJANJE