Obvestilo o javnem razpisu za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 – JR INVO PO 2019

Nazaj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 2.11.2018  v Uradnem listu RS št.70/2018 ter na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 – JR INVO PO 2019.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 2.500.000,00 EUR, od tega:

– 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpje in
– 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:
– so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst (18) mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,
– na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest (6) mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,
– so na dan objave javnega razpisa registrirane za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,

Upravičeni stroški so:
– stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:
– nakup novih strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
– nakup objektov.

Rok za prijavo je 6.12.2018 do 12. ure. Več o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1162

Vprašanja in dileme lahko naslovite na MGRT (gp.mgrt@gov.si), z obvezno oznako št.: »4300-21/2018«, najkasneje do 26.11.2018, do 10.00 ure oz. na Regionalno razvojno agencijo Posavje (urska.renko@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si), kjer smo vam na voljo tudi za sestanke in svetovanja.

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino