Obvestilo o javnem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih – SPREMEMBA

Nazaj

v petek 8. 1. 2021 je bila v Uradnem listu št. 3/2021 objavljena sprememba javnega razpisa P7R 2020 – Mikrokrediti in sicer v delu, ki se nanaša na Problemska območja z visoko brezposelnostjo.

V celoti se briše del, ki je vezan na problemska območja z visoko brezposelnostjo (občina Radeče).

To pomeni, da žal podjetja iz občine Radeče niso več upravičena do sredstev na tem javnem razpisu.

 

dne 31.12.2020 je bil  Uradnem listu 204/2020  in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada objavljen javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja:

  • iz problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (kamor sodi tudi območje občine Radeče) in 
  • iz obmejnih problemskih območjih (kamor sodi tudi območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki).

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednja podjetja:
– ki imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
– ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
– ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Upravičeni stroški:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • strošek materiala in trgovskega blaga,
  • strošek storitev,
  • stroški dela.

Upravičenost nastanka stroškov: največ 4 mesece pred oddajo vloge in največ 8 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Višina kredita: 5.000 do 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Obrestna mera in ročnost: obrestna mera je fiksna in znaša 1,1 %, ročnost od 12 do 60 mesecev.

 

Roki za oddajo vlog: 1.2.2021, 1.3.2021, 1.4.2021, 1.5.2021, 1.6.2021, 1.7.2021, 1.9.2021 in 1.10.2021

 

Več informacij na povezavi:  Javni razpisi in pozivi – Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)

Preskoči na osrednjo vsebino