Obvestila Vlade RS – 67. redna seja Vlade Republike Slovenije

Nazaj

Vlada je na včerajšnji seji sprejela ukrepe za zajezitev epidemije covid-19. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Prepoved zbiranja velja: v vrtcih, osnovnih šolah, razen v oddelkih prilagojenega in posebnega programa, v glasbenih šolah, v srednjih in višjih strokovnih šolah, v dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, v organizacijah za izobraževanje odraslih, v študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) in člane organov zavodov ter izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem in končanjem izobraževanja.

V osnovnih šolah je zbiranje dovoljeno v oddelkih s prilagojenim programom in posebnim programom.

Za otroke v vrtcih in učence od 1. do 3. razreda je zagotovljeno  nujno varstvo, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada bo preverjala utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok bo začel veljati 1. aprila  2021 in bo veljal do vključno 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Vlada je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening. Treningi se dovolijo samo:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

Dovoljena je tudi športno gibalna dejavnost na prostem, v regiji prebivališča,  če so udeleženci posamezniki, ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva. Pri tem mora biti zagotovljena ustrezna razdalja.

V kolektivnih in individualnih športnih je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so: evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Določena je tudi obveznost testiranja oziroma izjeme, ko tedensko testiranje ni potrebno.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu.

Opredeljena je obveznost upoštevanja navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu. Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka mora vlada preverjati na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

Uvedeni omejitev gibanja na regije in prepoved zbiranja, izjema na velikonočno nedeljo

Vlada je izdala Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok začne veljati 1. aprila in velja do vključno 11. aprila 2021.

S tem odlokom se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v Republiki Sloveniji uvaja prepoved gibanja oziroma prehajanja med statističnimi regijami, omejitev gibanja v nočnem času in prepoved zbiranja ljudi.

Omejitev gibanja na regije

Začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami.

Določene so izjeme, ko se lahko prehaja med regijami. Ob upoštevanju priporočil NIJZ je gibanje za dovoljeno za:

 1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni.

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjave ne potrebuje za 1. in 3. točko. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Izjava vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

 1. negativni rezultat testa PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja,
 2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja. V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil.

Selitev med prebivališči ni dovoljena

Šteje se, da posameznik prebiva v regiji, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v različnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Dovoljeno prehajanje med regijami na velikonočno nedeljo

V nedeljo, 4. aprila 2021, od 5. ure do 22. ure lahko osebe prehajajo med statističnimi regijami brez omejitev, če prehajajo zaradi obiska na zasebnih površinah z največ šestimi osebami iz največ dveh gospodinjstev. V število šest oseb ne štejejo mlajši od 15 let.

Vse druge omejitve in prepovedi iz tega odloka veljajo tudi v tem času.

Gibanje ponoči

Omejitev gibanja v nočnem času po vsej državi velja med 22. in 5. uro.

Prepovedano zbiranje ljudi

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi je dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

Posameznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v regiji prebivališča lahko izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga, tenis, badminton, balinanje).

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Zaostritve na meji pri vstopu v Slovenijo

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok začne veljati 29. marca in velja do vključno 12. aprila 2021.

V odloku so črtane dosedanje možnosti prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost predčasne prekinitve karantene, vse izjeme prehoda meje brez testa, razen transporta, dostave, tranzita, diplomatov in šolarjev do 13 let, ter vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen dnevnih delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki šolarje prevažajo, in dvolastnikov. Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja.

Dodana je izjema iz nujnih razlogov (odprava neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje).

Prepovedana so potovanja v države ali administrativne enote na rdečem seznamu, razen za prebolevnike in cepljene osebe ter posebne izjeme.

Kontrolne točke

Na notranjih mejah z Madžarsko, Avstrijo in Italijo je Republiko Slovenijo mogoče vstopati le na kontrolnih točkah. Prestop državne meje izven kontrolnih točk ni dovoljen, razen za dvolastnike med opravljanjem gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih del. Kontrolne točke so nespremenjene, prav tako njihov delovni čas.

Splošne izjeme za prehod meje brez karantene

Za tri splošne izjeme za prehod meje ni sprememb. Še vedno velja, da se osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

 1. negativni rezultat testa PCR na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja,
 2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdilo o testiranju in potrdilo zdravnika iz 2. točke se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja.

Posebne izjeme za prehod meje brez karantene ali testa

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu:

 1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;
 4. osebi z diplomatskim potnim listom;
 5. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.
Posebne izjeme s 7-dnevnim negativnim testom PCR ali HAG

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 2. osebi, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
 3. osebi, ki prevaža osebo iz 5. točke prejšnjega odstavka oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
 4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje. Te osebe lahko mejo prehajajo izven kontrolnih točk;
 5. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje.

Test PCR ali HAG mora biti opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja.

Prepovedana potovanja v države na rdečem seznamu

Za osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji so prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme. To sta dve splošni izjemi (prebolevniki in cepljeni) in vse posebne izjeme. Šolarji in osebe, ki jih prevažajo, izjeme ne morejo uveljavljati, če je šola zaprta oziroma če se šolanje ne izvaja.

Te osebe morajo ob izstopu iz države predložiti enaka dokazila, kot se v skladu s tem odlokom zahtevajo ob vstopu v državo.

Napotitev v karanteno na domu

Desetdnevne karantene ni več mogoče predčasno prekiniti.

Rdeči seznam držav

Pri državah članicah EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri Finski in Španiji. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

 • države članice EU oziroma schengenskega območja
 • Andora
 • Avstrija: vse administrativne enote, razen administrativne enote Predarlska
 • Belgija
 • Bolgarija
 • Ciper
 • Češka
 • Danska (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Hovedstaden, Sjælland in Syddanmark
 • Estonija
 • Finska (samo posamezne administrativne enote): administrativni enoti Uusimaa in Južna Finska
 • Francoska republika: vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskega ozemlja Guyane
 • Grčija
 • Hrvaška
 • Irska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Vzhodna in Osrednja regija
 • Italija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen Sardinije
 • Latvija
 • Lihtenštajn
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Monako
 • Nemčija
 • Nizozemska
 • Norveška (samo posamezne administrativne enote): Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark in Viken
 • Poljska
 • Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote): avtonomna regija Madeira
 • Romunija
 • San Marino
 • Slovaška
 • Španija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativnih enot Kantabrija, Extremadura, Galicija, Balearski otoki, Murcia in Valencija
 • Švedska
 • Švica
 • Vatikan

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z  veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021.

V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike za naslednje dejavnosti:

 1. lekarne,
 2. bencinske servise,
 3. finančne storitve,
 4. pošto,
 5. dostavne službe,
 6. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 7. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 9. osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 10. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Te dejavnosti se lahko opravljajo brez pogoja testa za zaposlene. Prav tako je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Brez časovne omejitve je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave ter opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev naslednjim dejavnostim, pod pogojem, da se zaposleni enkrat tedensko testirajo:

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 3. vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 4. kmetijske prodajalne,
 5. tržnice, pri čemer se kot izjeme ne šteje prodaja oblačil in obutve na tržnicah,
 6. prodajalne s tehničnim blagom,
 7. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 8. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Dovoljene so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih vlada sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

V vseh statističnih regijah je pri ponujanju in prodaji blaga in storitev potrebno upoštevati oziroma zagotoviti:

 • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
 • vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 mna posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 mna posamezno stranko.

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil, ponudnik blaga in storitev pa mora zagotoviti upoštevanje števila strank v prostoru.

Trgovski centri morajo:

 • zagotavljati 30 mna posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,
 • imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra mora zagotoviti spoštovanje zgoraj navedenih pogojev.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Vlada je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji izvajanje javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije in prepove prevoz potnikov po morju in celinskih vodah ter obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog. Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Uporaba obrazne zaščitne maske je za voznika in potnike obvezna pri:

 • javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, pri čemer je pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom, ter
 • posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, pri čemer je lahko zasedenih največ šest sedežev.

Za avtotaksi prevoze je določeno, da so dovoljeni le pod pogojem, da voznik avtotaksi vozila poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila, uporabo zaščitnih mask ter enkrat tedensko opravi testiranja na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG. Voznik avtotaksi vozila lahko opravlja prevoze le, če ima negativen rezultat testa. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Enkrat tedenska obveznost testiranja se uvaja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu.

Avtotaksi prevoze lahko opravljajo tudi vozniki avtotaksi vozil, ki imajo dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19 in je od drugega odmerka v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca Pfizer preteklo najmanj sedem dni, v primeru cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni ter v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva. Testiranja so oproščeni tudi vozniki avtotaksi vozila, ki so preboleli COVID-19 in predložijo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, od odvzema brisa pa je preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Enaka izjema od testiranja velja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu.

Odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

 

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se začasno zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 prepoveduje izvajanje dejavnosti.

Tako se:

gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:

 • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:

 • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
 • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
 • programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

pooblaščenim organizacijam začasno prepove izvajanje:

 • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
 • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,
 • začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
 • usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
 • rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
 • preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
 • osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
 • osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

 Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa začasno prepove izvajanje:

 • izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
 • usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
 • osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
 • edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
 • preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
 • vozniških izpitov.

Prav tako se določa, da se:

 • veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju od uveljavitve tega odloka do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021;
 • veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, ter veljavnost potrdil o rednih in vmesnih pregledih cistern ter certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo tega odloka do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021.

Retroaktivno veljavnost roka, ki se upošteva pri podaljševanju veljavnosti prometnih dovoljenj utemeljujemo z določbo 5. točke drugega odstavka 39. člena Zakona o motornih vozilih, ki določa, da je potrebno odjaviti vozilo, za katerega je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi. Skladno z navedeno določbo ima lastnik vozila še 30 dni po poteku veljavnosti prometnega dovoljenja čas, da uredi podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za svoje vozilo. Enako velja tudi za kritje zavarovanja motornih vozil.

Glede plačevanje letne dajatve se z odlokom določa, da mora biti le-ta plačana od datuma poteka veljavnosti, ki je navedena na prometnem dovoljenju, dalje, in sicer kljub temu, da je veljavnost prometnih dovoljenj z odlokom podaljšana. Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja (npr. v primeru odjave motornega vozila po obdobju, do katerega je podaljšana veljavnost prometnega dovoljenja v skladu s tem odlokom), navedeno letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

 

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav v Republiki Sloveniji

Odlok se izdaja v okviru ukrepov omejitve gibanja z namenom preprečevanja širjenja bolezni COVID 19. S tem odlokom se Komisiji za preizkus znanja delavcev za upravljanje energetskih naprav začasno prepove izvajanje prvih in občasnih preizkusov znanja za upravljavce energetskih naprav.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

 

Vlada je izdala Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč

Zaradi zajezitve t. i. tretjega vala širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi je vlada odločila, da je potrebno sprejeti Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč v Republiki Sloveniji, in sicer z namenom, da se prepreči, da se v Republiko Slovenijo dodatno razširi nalezljiva bolezen COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2.

Odlok prepoveduje letenje zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč v Republiki Sloveniji.

Prepoveduje se letenje zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč, kar pa ne vpliva na lete zrakoplovov, ki opravljajo mednarodni, notranji in domači redni ter posebni zračni prevoz potnikov, blaga in/ali pošte. Prepoved se tudi ne nanaša na lete državnih zrakoplovov ali na zrakoplove, ki izvajajo posebne operacije iz 4. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa z vsemi nadaljnjimi spremembami.

Odlok ne vpliva na letenje državnih zrakoplovov (npr. Policija, vojska, nujna medicinska pomoč).

Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

 

Vlada izdala Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. V Odloku se v 5. členu besedilo »2. aprila 2021« nadomesti z besedilom »11. aprila 2021.«

 Vir: Ministrstvo za zdravje

 

Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter na novo določa obveznost nošenja maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen pri individualni športni aktivnosti na zelenih površinah pod določenimi pogoji.

Vir: Ministrstvo za zdravje

 

Vlada sprejela sklepe glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave 

Vlada za zajezitev širjenja tretjega vala epidemije COVID-19 nalaga predstojnikom organov državne uprave, da upoštevaje vrsto in naravo nalog organa v obdobju od vključno 1. aprila 2020 do vključno 11. aprila 2021 zagotovijo, da bo na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev. 

Hkrati vlada priporoča, da javni uslužbenci, pri katerih delovni proces ne omogoča izvajanja delovnih nalog od doma, koristijo letni dopust ali presežek ur. Javne uslužbence, ki v tem obdobju ne bodo izrabili letnega dopusta ali morebitne druge upravičene odsotnosti, se napoti na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače, kot jo določa zakon.

Vlada nalaga ministrstvom, da s tem sklepom seznanijo delodajalce v javnem sektorju iz svoje pristojnosti ter jim v okvirih, ki jih omogoča delovni proces, priporočajo enako ravnanje.  

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine. 

Aktualne epidemiološke razmere za omejitev širjenja virusa COVID-19  narekujejo uporabo tega člena in drugih, v sklepu predlaganih ukrepov, seveda upoštevaje naravo in vrsto nalog organov državne uprave.

Upoštevaje navedeno predlagani sklep nalaga predstojnikom organov državne uprave, da zagotovijo, da bo v obdobju od vključno 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021 na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev, ostalim pa na podlagi zakona odredijo delo na domu, če vrsta nalog to omogoča, sicer javni uslužbenci koristijo letni dopust ali presežek ur.  Javne uslužbence, ki ne bodo koristili letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti z dela, delodajalec oziroma predstojnik napoti na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače, kot jo določa zakon.

Upoštevaje aktualno epidemiološko situacijo vlada priporoča enako ravnanje tudi preostalim delodajalcem v javnem sektorju.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

 

Odlok o začasni prepovedi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada danes sprejela tudi Odlok o začasni prepovedi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. S sprejetim odlokom se začasno prepoveduje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji.

Odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Preskoči na osrednjo vsebino