Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Občina Radeče
Sedež organa: Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
Odgovorna uradna oseba: TOMAŽ REŽUN, župan
Datum zadnje spremembe: 18. 1. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.radece.si
Druge oblike kataloga: v tiskani in elektronski obliki je dostopen na sedežu organa

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radeče (Ur.l.RS, št. 1/12) občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– usklajuje in koordinira delo občinskega sveta in občinske uprave,
– sprejema, knjiži in odpremi pošto,
– arhivira za potrebe občinskih organov,
– izvaja naloge pisarniškega poslovanja,
– vodi in oblikuje baze podatkov,
– ureja in vodi zbirke dokumentarnega in arhivskega gradiva,
– opravlja enostavnejša kadrovska opravila,
– opravlja tehnična opravila pri izvedbi protokolarnih dogodkov,
– opravlja stike z javnostjo,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 
Na področju normativno-pravnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavlja pogodbe, ocenjuje sprejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe,
– daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– izvaja kadrovska opravila,
– daje pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 
Na področju upravnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na prvi stopnji,
– opravlja posamezna dejanja v upravnem postopku na drugi stopnji,
– vodi evidenco o upravnih zadevah,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 
Na področju javnih financ opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančno poročilo in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska dela in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, javne zavode, javna podjetja, društva in krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja, evidentira in analizira davke, takse in druge dajatve ter prihodke iz občinske pristojnosti in pripravlja strokovne podlage skladno z zakonom za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine, javnih zavodov in krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 
Na področju družbenih dejavnosti opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja upravne, organizacijske, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovno in glasbeno šolo, knjižničarstvo, kulturo in raziskovanje, zdravstveno varstvo, socialno skrbstvo, šport, dejavnost mladih in društveno dejavnost,
– sodeluje pri urejanju načina in pogojev upravljanja s premoženjem zavodov s področij družbenih dejavnosti ter skupaj z zavodi usklajuje potrebe po investicijskem vzdrževanju in investicijah in sodeluje pri izvedbi le-teh,
– skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti na področju družbenih dejavnosti in opravlja koordinacijsko vlogo med njimi,
– skrbi za izvajanje del v javno korist,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
– izdeluje delovne programe, planske in razvojne akte občine oziroma širšega območja na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja in spremlja izvajanje javnih naročil,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 
Na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja vse naloge na področju kmetijstva iz pristojnosti občine,
– opravlja naloge v zvezi z gospodarjenjem z občinskimi zgradbami in drugimi nepremičninami,
– pripravlja in spremlja izvajanje javnih naročil,
– pripravlja projekte in investicijske programe ter opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 
Na področju urejanja prostora opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– koordinira pripravo gradiv za program priprave planskih in prostorskih izvedbenih aktov in sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi strokovnih podlag zanje,
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov planskih in prostorskih izvedbenih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnutkov na javnih obravnavah,
– izdaja potrdila iz uradnih evidenc,
– daje fizičnim in pravnim osebam informacije o možnih lokacijah za gradnjo in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri zadevah urejanja prostora,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 
Na področju varstva okolja opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– koordinira pripravo programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine,
– koordinira pripravo sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitev okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravlja druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne dediščine, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 
Na področju gospodarskih javnih služb in javne infrastrukture opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– skrbi za izvajanje programov razvoja gospodarskih javnih služb in javne infrastrukture ter opravlja nadzor nad tem,
– pripravlja projekte in investicijske programe ter vodi investicije,
– organizira vodenje evidence o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih,
– organizira vodenje katastra Gospodarske javne infrastrukture (GJI),
– skrbi za varnost cestnega prometa,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
 
Na področju dejavnosti krajevnih skupnosti opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja javne infrastrukture,
– spremlja delo krajevnih skupnosti in organizira zahtevnejša strokovna opravila v okviru občinske uprave,
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti,
– izvaja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti,
– zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti, spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.

Organigram organa: Organizacija občinske uprave

2.b / (samo ministrstva)

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

mag. Marjetka Lipec, direktorica občinske uprave

E-pošta: tajnik@radece.si, tel.: 03 568 08 10

Tomaž Bervar, dipl. oec., finančnik VII/2 (II)

E-pošta: racunovodstvo@radece.si, tel.: 03 568 08 15

Melita Simončič, dipl. oec., svetovalka za družbene dejavnosti
E-pošta: druzbene.dej@radece.si, tel.: 03 568 08 06

mag. Matjaž Šušteršič, univ. dipl. oec., višji svetovalec za projektno delo in investicije,
E-pošta: gospodarstvo@radece.si; tel.: 03 568 08 16

Nataša Žnidaršič Mavri, univ. dipl. prav., svetovalka za splošne in pravne zadeve.
E-pošta: pravnica@radece.si, tel.: 03 568 08 05

Dalibor Crljenković dipl. var. Inž., višji svetovalec za gospodarstvo
E-pošta: dalibor.crljenkovic@radece.si, tel.: 03 568 08 18

Pooblaščenci so pooblaščeni za dajanje informacij javnega značaja s svojega delovnega področja in delujejo v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Pooblaščenci delujejo na naslovu: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče, tel. 03/56-80-800, elektronska pošta: info@radece.si.

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:
Povezava na državni register predpisov

Predpisi lokalne skupnosti: Povezava na Register lokalnih predpisov
Sprejeti akti občine
Uradno in neuradno prečiščena besedila

Povezava na spletne strani, kjer so objavljeni sprejeti akti Predpisi EU: Povezava na evropski register predpisov

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:
Predlogi zakonov

Predlogi občinskih predpisov: /

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejeni po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih: v pripravi Strategija razvoja Občine Radeče Predlagani strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih – povezave na ločene dokumente: Z delovnega področja občinske uprave trenutno ni takšnih dokumentov.

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

(Evidence so dostopne na sedežu občine v času uradnih ur, vodijo se v slovenskem jeziku, podatki v evidencah se redno osvežujejo, podatki se nanašajo na območje občine Radeče)

 

1.
Ime evidence: REGISTER STANOVANJ V LASTI OBČINE
Normativna podlaga: Stanovanjski zakon
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.
Ime evidence: EVIDENCA NAJEMNIH POGODB ZA POSLOVNE  PROSTORE
Normativna podlaga: Stanovanjski zakon
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

3.
Ime evidence: EVIDENCA POSLOVNIH PROSTOROV  V LASTI OBČINE RADEČE
Normativna podlaga: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

4.
Ime evidence: EVIDENCA O PLAČANIH STROŠKIH DOMSKE OSKRBE ZA STAREJŠE OBČANE OBČINE RADEČE
Normativna podlaga: Zakon o dedovanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

5.
Ime evidence: EVIDENCA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Normativna podlaga: Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

6.
Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ZAČASNE OPROSTITVE PLAČILA VRTCA
Normativna podlaga: Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

7.
Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCA V OBČINI RADEČE
Normativna podlaga: Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče (Ur. l. RS, št.  41/07,32/09, 11/13)
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

8.
Ime evidence: EVIDENCA DOBITNIKOV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE RADEČE
Normativna podlaga: Odlok o priznanjih Občine Radeče (Ur. l. RS, št.  49/05)
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

9.
Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ENKRATNE DENARNE POMOČI IZ PRORAČUNA OBČINE RADEČE
Normativna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Radeče  (Ur. l. RS št.22/13)
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

10.
Ime evidence: EVIDENCA ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
Normativna podlaga: Zakon o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

11.
Ime evidence: EVIDENCA O PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU
Normativna podlaga:  Uredba o upravnem poslovanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občin – PISO
*za dostop kliknite na povezavo zgoraj

Seznam zbirk:

  • kratek opis namena zbirke: /
  • opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: /
  • opis dostopa do zbirke: /

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
Letno poročilo o izvrševanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju)

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Netscape, Explorer ali Mozilla.

Opis “fizičnega” dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, informacije lahko dobite v času uradnih ur pri pooblaščenih osebah organa.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 13. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja: Na spletnih straneh je omogočen ogled vsebin v tekstovni obliki s pomočjo povečave črk.

Opis delnega dostopa: V skladu z določili Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja

Stroški pridobivanja informacij javnega značaja

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

Preskoči na osrednjo vsebino