Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

Nazaj

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet s tem javnim naznanilom obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

Javno naznanilo

PRILAGAJANJE